رابطه شادکامی و امنیت روانی با سلامت اجتماعی دبیران و معلمان آموزش و پرورش

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 122

This Paper With 12 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

CTCONF07_306

تاریخ نمایه سازی: 26 آبان 1401

Abstract:

برخورداری از یک زندگی سالم و همراه با نشاط، شادکامی ، امنیت روانی و سلامت اجتماعی برای تمامی افراد جامعه مهم به شمار می آید؛ به ویژه معلمان که تعلیم و تربیت آینده سازان جامعه توسط آنان به رشد، شکوفایی و بالندگی می رسند. بر همین اساس پژوهش حاضر با هدف، تعیین رابطه بین شادکامی ، امنیت روانی با سلامت اجتماعی معلمان و دبیران اداره آموزش و پرورش است . این پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی بود. کلیه معلمان و دبیران شاغل اداره آموزش و پرورش در شهرهای رحیم آباد و رودسر، در سال تحصیلی ۹۸-۱۳۹۷ نیز جامعه آماری این پژوهش بودند. از این جامعه ، ۲۷۸ نفر با روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای به عنوان نمونه انتخاب شد. برای جمع آوری دادهها از سه پرسشنامه سلامت اجتماعی کییز (KSWBQ)، امنیت روانی و شادکامی آکسفورد (OHQ) استفاده گردید. برای تجزیه و تحلیل دادهها، از آزمون ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه به کارگرفته شد. نتایج نشان می دهد، بین زیر مقیاسهای امنیت روانی و سلامت اجتماعی معلمان و دبیران رابطه وجود دارد (۰۱/۰.(P< همچنین بین شادکامی و زیر مولفه های سلامت اجتماعی رابطه مشاهده می شود (۰۱/۰.(P< در نهایت می توان نتیجه گرفت ، که شادکامی و امنیت روانی به ترتیب ۷۰ و ۱۰ درصد پیش بینی کننده سلامت اجتماعی است . شادکامی و امنیت روانی با سلامت اجتماعی ارتباط دارند، به گونه ای که با استفاده از آنها می توان میزان سلامت اجتماعی معلمان را پیش بینی کرد، لذا نهادهای مربوطه می توانند با تدابیر سنجیده، موانع احساس امنیت روانی را شناسایی کرده و برطرف کنند، همچنین به منظور ارتقا شادکامی در میان اعضای این قشر همت گمارند تا معلمان بتوانند با برخورداری از سطح مناسب سلامت اجتماعی به ایفای نقش اجتماعی خود بپردازند.

Authors

فاطمه فیض بخش رانکوهی

دانشجو کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی موسسه آموزش عالی رحمان رامسر

علیرضا باذلی رحیم آبادی

کارشناس ارشد روانشناسی عمومی موسسه آموزش عالی رحمان رامسر

معصومه ملکی پیربازاری

استادیار گروه روانشناسی، موسسه آموزش عالی رحمان رامسر

فاطمه عشورنژاد

استادیار گروه روانشناسی، موسسه آموزش عالی رحمان رامسر