CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

رابطه شادکامی و امنیت روانی با سلامت اجتماعی دبیران و معلمان آموزش و پرورش

عنوان مقاله: رابطه شادکامی و امنیت روانی با سلامت اجتماعی دبیران و معلمان آموزش و پرورش
شناسه ملی مقاله: CTCONF07_306
منتشر شده در هفتمین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی ایران در سال 1401
مشخصات نویسندگان مقاله:

فاطمه فیض بخش رانکوهی - دانشجو کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی موسسه آموزش عالی رحمان رامسر
علیرضا باذلی رحیم آبادی - کارشناس ارشد روانشناسی عمومی موسسه آموزش عالی رحمان رامسر
معصومه ملکی پیربازاری - استادیار گروه روانشناسی، موسسه آموزش عالی رحمان رامسر
فاطمه عشورنژاد - استادیار گروه روانشناسی، موسسه آموزش عالی رحمان رامسر

خلاصه مقاله:
برخورداری از یک زندگی سالم و همراه با نشاط، شادکامی ، امنیت روانی و سلامت اجتماعی برای تمامی افراد جامعه مهم به شمار می آید؛ به ویژه معلمان که تعلیم و تربیت آینده سازان جامعه توسط آنان به رشد، شکوفایی و بالندگی می رسند. بر همین اساس پژوهش حاضر با هدف، تعیین رابطه بین شادکامی ، امنیت روانی با سلامت اجتماعی معلمان و دبیران اداره آموزش و پرورش است . این پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی بود. کلیه معلمان و دبیران شاغل اداره آموزش و پرورش در شهرهای رحیم آباد و رودسر، در سال تحصیلی ۹۸-۱۳۹۷ نیز جامعه آماری این پژوهش بودند. از این جامعه ، ۲۷۸ نفر با روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای به عنوان نمونه انتخاب شد. برای جمع آوری دادهها از سه پرسشنامه سلامت اجتماعی کییز (KSWBQ)، امنیت روانی و شادکامی آکسفورد (OHQ) استفاده گردید. برای تجزیه و تحلیل دادهها، از آزمون ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه به کارگرفته شد. نتایج نشان می دهد، بین زیر مقیاسهای امنیت روانی و سلامت اجتماعی معلمان و دبیران رابطه وجود دارد (۰۱/۰.(P< همچنین بین شادکامی و زیر مولفه های سلامت اجتماعی رابطه مشاهده می شود (۰۱/۰.(P< در نهایت می توان نتیجه گرفت ، که شادکامی و امنیت روانی به ترتیب ۷۰ و ۱۰ درصد پیش بینی کننده سلامت اجتماعی است . شادکامی و امنیت روانی با سلامت اجتماعی ارتباط دارند، به گونه ای که با استفاده از آنها می توان میزان سلامت اجتماعی معلمان را پیش بینی کرد، لذا نهادهای مربوطه می توانند با تدابیر سنجیده، موانع احساس امنیت روانی را شناسایی کرده و برطرف کنند، همچنین به منظور ارتقا شادکامی در میان اعضای این قشر همت گمارند تا معلمان بتوانند با برخورداری از سطح مناسب سلامت اجتماعی به ایفای نقش اجتماعی خود بپردازند.

کلمات کلیدی:
آموزش و پرورش، امنیت روانی ، سلامت اجتماعی ، شادکامی ، معلمان و دبیران.

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/1554560/