بررسی تاثیر افزاینده ارزش گذاری تحصیلی و برنامه ریزی و تاثیر کاهنده اضطراب و کنترل نامطمعن بر روی مداخله چند بعدی انگیزش دانش آموزان

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 23

This Paper With 15 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

CTCONF07_441

تاریخ نمایه سازی: 26 آبان 1401

Abstract:

هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر افزاینده ارزش گذاری تحصیلی و برنامه ریزی و تاثیر کاهنده اضطراب و کنترل نامطمعن بر روی مداخله چند بعدی انگیزش دانش آموزان بود. این پژوهش از نوع شبه آزمایشی با طرح پیش آزمون - پس آزمون بود. این طرح بر روی ۳۴دانش آموزان دبستان های دولتی شهر فیروزآباد در سال تحصیلی ۱۳۹۹-۱۳۹۸ اجرا شد. جهت اجرای مداخلات چندبعدی انگیزشی از بسته آموزشی ابعاد شناختی- رفتاری طبق نظریه مارتین استفاده شد. در این پژوهش چهار مولفه شناختی (ارزش گذاری تحصیلی، برنامه ریزی، اضطراب امتحان و کنترل نامطمعن) مدنظر قرار گرفت. برای هر مولفه سه جلسه در نظر گرفته شد که با توجه به جلسه معارفه و جمع آوری پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری در مجموع ۱۲ جلسه را شامل شد، جلسات آموزشی ۲ بار در هفته و هربار به مدت ۴۰ دقیقه بود که توسط پژوهشگر اجرا شد و حدود دو ماه به طول انجامید. داده های جمع آوری شده وارد نرم افزار آماری SPSS۲۲ گردید و با استفاده از آمار توصیفی، آزمون لونز و همینطور آزمون Anova مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته اول و دوم تحقیق حاکی از تاثیر افزاینده برنامه ریزی و ارزش گذاری تحصیلی بر روی مداخله چند بعدی انگیزش دانش آموزان بود. همچنین یافته های سوم و چهارم پژوهش حاکی از تاثیر کاهنده اضطراب و کنترل نامطمعن بر روی مداخله چند بعدی انگیزش دانش آموزان بود.

Authors

محبوبه احمدی

فوق لیسانس مدیریت آموزشی،دانشگاه آزاد فیروزآباد

زینب کرمی

فوق لیسانس مدیریت آموزشی،دانشگاه آزاد فیروزآباد

صدیقه حق شناس

فوق لیسانس مدیریت آموزشی،دانشگاه آزاد فیروزآباد

سیدنورالدین سادات

لیسانس زبان و ادبیات فارسی،دانشگاه پیام نور نورآباد ممسنی

روانبخش برازنده

لیسانس تربیت بدنی،تربیت معلم