بررسی رابطه هوش هیجانی و فرهنگ سازمانی با عملکرد شغلی مدیران مدارس متوسطه منطقه ۷ تهران

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 119

This Paper With 12 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

CTCONF07_450

تاریخ نمایه سازی: 26 آبان 1401

Abstract:

هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه هوش هیجانی و فرهنگ سازمانی بر عملکرد مدیران مدارس میباشد. جامعه مورد پژوهش تمامی مدیران مدارس متوسطه اول و متوسطه دوم منطقه ۷ شهر تهران که مجموعا ۹۵ نفر می باشند و در سال تحصیلی ۱۳۹۹-۱۴۰۰ مدیریت دبیرستان اشتغال دارند. در این پژوهش از روش همبستگی توصیفی استفاده شده است. به منظور جمع آوری اطلاعات از روش میدانی استفاده گردیده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار spss نسخه۲۵ استفاده شده است. نتایج نشان میدهد که بین هوش هیجانی و فرهنگ سازمانی با عملکرد مدیران مدارس متوسطه رابطه معناداری وجود دارد.

Keywords:

هوش هیجانی , فرهنگ سازمانی و عملکرد شغلی مدیران.

Authors

محمدرضا خدابنده شهرکی

فارغ التحصیل کارشناسی ارشد رشته روانشناسی دانشگاه تهران مرکز