تاثیر اعتماد سازمانی بر توانمندسازی با تاکید بر نقش میانجی فرهنگ در کارکنان فولاد هرمزگان

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 54

This Paper With 10 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_ASMD-7-4_006

تاریخ نمایه سازی: 28 آبان 1401

Abstract:

در این پژوهش بررسی تاثیر اعتماد سازمانی بر توانمندسازی با تاکید بر نقش میانجی فرهنگ در کارکنان فولاد هرمزگان طی سال ۱۴۰۱ مورد بررسی قرار گرفته است. روش پژوهش از نوع همبستگی است. در این پژوهش جامعه آماری این پژوهش را کلیه کارکنان شرکت فولاد تشکیل داده اند. که به روش نمونه گیری تصادفی تعداد ۱۶۸ نفر انتخاب شد. نتایج این پژوهش در خصوص فرضیه اصلی نشان میدهد که اعتماد سازمانی تاثیر معناداری بر توانمندسازی با تاکید بر نقش میانجی فرهنگ در کارکنان فولاد هرمزگان دارد. همچنین فرضیه فرعی اول حاکی از آن بود که مولفه اعتماد جانبی تاثیر معناداری بر توانمندسازی با تاکید بر نقش میانجی فرهنگ در کارکنان فولاد هرمزگان دارد. در خصوص فرضیه فرعی دوم نیز نتایج نشان داد که مولفه اعتماد عمودی تاثیر معناداری بر توانمندسازی با تاکید بر نقش میانجی فرهنگ در کارکنان فولاد هرمزگان دارد. با توجه به تجزیه و تحلیل انجام شده در خصوص فرضیه فرعی سوم نتایج بیانگر این بود که مولفه اعتماد نهادی تاثیر معناداری بر توانمندسازی با تاکید بر نقش میانجی فرهنگ در کارکنان فولاد هرمزگان دارد.

Authors

یوسف میرشکاری

دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی-توسعه منابع انسانی، گروه مدیریت، واحد قشم، دانشگاه آزاد اسلامی، ایران