بررسی ابعاد تبعیت از درمان و همبستگی ان با سطح هموگلوبین گلیکوزیله در بیماران مبتلا به دیابت شناسایی شده شهر آران و بیدگل در سال۱۴۰۰ -۱۳۹۹

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 143

This Paper With 11 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JDN-10-3_001

تاریخ نمایه سازی: 29 آبان 1401

Abstract:

مقدمه و هدف: برای دست یابی به کنترل قند خون در دیابت از هموگلوبین گلیکوزیله استفاده می شود و تبعیت از درمان میزان انجام رفتار درمانی فرد است. این مطالعه با هدف تعیین عومل موثر بر ابعاد تبعیت از درمان و هموگلوبین گلیکوزیله در بیماران دیابتی آران و بیدگل در سال۱۴۰۰-۱۳۹۹  انجام شد. مواد و روش ها: این یک مطالعه توصیفی- تحلیلی در بیماران مبتلا به دیابت شناسایی شده و مراجعه کننده به درمانگاه های بهداشت شهر آران و بیدگل در سال ۱۴۰۰ -۱۳۹۹ بود. از پرسشنامه تبعیت از درمان مدانلو و جدیدترین میزان HbA۱c موجود درپرونده بیمار طی سه ماه اخیر استفاده شد. پرسشنامه توسط شرکت کننده و در افراد کم سواد با مصاحبه تکمیل گردید. از آزمون رگرسیون خطی چندگانه و ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد. یافته ها: میانگین سنی شرکت کنندگان ۷۵/۱۰±۰۴/۶۰  و میانگین مدت درمان ۸۱/۶±۴۶/۹  سال بود. تعداد زنان ۲۵۸ (۶۷ درصد) ، افراد متاهل ۳۰۲(۴/۷۸ درصد) ، شاغل ۲۳۴ (۸/۶۰ درصد)، مبتلا به دیابت نوع۲ ۳۸۱(۹۹درصد) نفر از جمعیت مورد مطالعه بود. طبق آزمون رگرسیون چندگانه بازای هر واحد افزایش مشارکت در درمان ۰۸۸/۰، تلفیق ۰۳۸/۰ و چسبیدن به درمان ۱۵۶/۰، از مقدار هموگلوبین گلیکوزیله کاسته می شود. همچنین بازای هر واحدافزایش تعهد به درمان ۰۵۶/۰ و هر واحد تدبیر در اجرا ۰۸۹/۰ بر مقدار هموگلوبین گلیکوزیله افزوده می شود. مقدار R۲ برابر ۰.۶۸۳ و مقدار P<۰.۰۰۱ بود. نتیجه گیری: میزان هموگلوبین گلیکوزیله با میزان تبعیت از درمان همبستگی منفی و معنادار دارد. با توجه به بهبود سطح هموگلوبین گلیکوزیله در اثر تبعیت بهتر از درمان مداخلات ارتقایی برای افزایش تبعیت از درمان در این بیماران پیشنهاد می شود.  

Authors

محمد افشار

Kashan, Ghotbe Ravandi Blv., pezeshk Blv. Kashan university of medical Sciences

محبوبه کفایی عطریان

Kashan, Ghotbe Ravandi Blv., pezeshk Blv. Kashan university of medical Sciences

زهره سادات

Kashan, Ghotbe Ravandi Blv., pezeshk Blv. Kashan university of medical Sciences

زهرا اهنگریان

Kashan, Ghotbe Ravandi Blv., pezeshk Blv. Kashan university of medical Sciences

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • Durden E, Liang M, Fowler R, Panton UH, Mocevic E. ...
 • Nishimura R, Kato H, Kisanuki K, Oh A, Hiroi S, ...
 • Shafie Pour MR, Sadeghiyeh T, Hadavi M, Besharati M, Bidaki ...
 • Polonsky WH, Henry RR. Poor medication adherence in type ۲ ...
 • Buysman EK, Liu F, Hammer M, Langer J. Impact of ...
 • Tanharo D, Ghods R, Pourrahimi M, Abdi M, Aghaei S, ...
 • Alirezaei Shahraki R, Sahaf R, Abolfathi Momtaz Y, Khosravi Samani ...
 • Dehghan Nayeri N, Samadi N, Larijani B, Sayadi L. Effect ...
 • Khatirnamani Z, Bakhshi E, Naghipour A, Hosseinzadeh S. Assessment of ...
 • Gholamaliei B, Karimi-Shahanjarini A, Roshanaei G, Rezapour-Shahkolaei F. Medication adherence ...
 • Abdollahi F, Mazloomzadeh S, Jameshorani M, Namadian M. Assessment of ...
 • Shayeghian Z, Aguilar-Vafaie M, Besharat MA, Parvin M, Roohi Gilani ...
 • Siebolds M, Gaedeke O, Schwedes U, SMBG Study Group. Self-monitoring ...
 • Seyed Fatemi N, Rafii F, Hajizadeh E, Modanloo M. Psychometric ...
 • Viviandhari D, Wulandari N, Puspita FP. Public Counseling: An educational ...
 • Hoey H, Aanstoot HJ, Chiarelli F, Daneman D, Danne T, ...
 • Aghamolaei T, Eftekhar H, Mohammad K, Nakhjavani M, Shojaeizadeh D, ...
 • Sturt JA, Whitlock S, Fox C, Hearnshaw H, Farmer AJ, ...
 • Huang MC, Hsu CC, Wang HS, Shin SJ. Prospective randomized ...
 • Ghanei Gheshlagh R, Ebadi A, Veisi Raygani A, Nourozi Tabrizi ...
 • Lee YJ, Shin SJ, Wang RH, Lin KD, Lee YL, ...
 • Adams A. Home Diabetes self-management education and support via telehealth; ...
 • Dehghan-Nayeri N, Ghaffari F, Sadeghi T, Mozaffari N. Effects of ...
 • Nasrabadi H, Nikraftar F, Gholami M, Mahmoudirad G. Effect of ...
 • Hammad MA, Mohamed Noor DA, Syed Sulaiman SA. The effect ...
 • Kohut A, Potapov O, Frankova I, Bobryk M, Komisarenko J, ...
 • Rezai Asl H, Pishgooi SA, Alhani F. The effectiveness of ...
 • Mousavizadeh SN, Ashktorab T, Ahmadi F, Zandi M. Evaluation of ...
 • Durden E, Liang M, Fowler R, Panton UH, Mocevic E. ...
 • Nishimura R, Kato H, Kisanuki K, Oh A, Hiroi S, ...
 • Shafie Pour MR, Sadeghiyeh T, Hadavi M, Besharati M, Bidaki ...
 • Polonsky WH, Henry RR. Poor medication adherence in type ۲ ...
 • Buysman EK, Liu F, Hammer M, Langer J. Impact of ...
 • Tanharo D, Ghods R, Pourrahimi M, Abdi M, Aghaei S, ...
 • Alirezaei Shahraki R, Sahaf R, Abolfathi Momtaz Y, Khosravi Samani ...
 • Dehghan Nayeri N, Samadi N, Larijani B, Sayadi L. Effect ...
 • Khatirnamani Z, Bakhshi E, Naghipour A, Hosseinzadeh S. Assessment of ...
 • Gholamaliei B, Karimi-Shahanjarini A, Roshanaei G, Rezapour-Shahkolaei F. Medication adherence ...
 • Abdollahi F, Mazloomzadeh S, Jameshorani M, Namadian M. Assessment of ...
 • Shayeghian Z, Aguilar-Vafaie M, Besharat MA, Parvin M, Roohi Gilani ...
 • Siebolds M, Gaedeke O, Schwedes U, SMBG Study Group. Self-monitoring ...
 • Seyed Fatemi N, Rafii F, Hajizadeh E, Modanloo M. Psychometric ...
 • Viviandhari D, Wulandari N, Puspita FP. Public Counseling: An educational ...
 • Hoey H, Aanstoot HJ, Chiarelli F, Daneman D, Danne T, ...
 • Aghamolaei T, Eftekhar H, Mohammad K, Nakhjavani M, Shojaeizadeh D, ...
 • Sturt JA, Whitlock S, Fox C, Hearnshaw H, Farmer AJ, ...
 • Huang MC, Hsu CC, Wang HS, Shin SJ. Prospective randomized ...
 • Ghanei Gheshlagh R, Ebadi A, Veisi Raygani A, Nourozi Tabrizi ...
 • Lee YJ, Shin SJ, Wang RH, Lin KD, Lee YL, ...
 • Adams A. Home Diabetes self-management education and support via telehealth; ...
 • Dehghan-Nayeri N, Ghaffari F, Sadeghi T, Mozaffari N. Effects of ...
 • Nasrabadi H, Nikraftar F, Gholami M, Mahmoudirad G. Effect of ...
 • Hammad MA, Mohamed Noor DA, Syed Sulaiman SA. The effect ...
 • Kohut A, Potapov O, Frankova I, Bobryk M, Komisarenko J, ...
 • Rezai Asl H, Pishgooi SA, Alhani F. The effectiveness of ...
 • Mousavizadeh SN, Ashktorab T, Ahmadi F, Zandi M. Evaluation of ...
 • نمایش کامل مراجع