بررسی تاثیر پایبندی به وظایف دینی بر تعهد سازمانی کارکنان آموزش و پرورش(مورد مطالعه: کارکنان آموزش و پرورش شهرستان شهریار)

Publish Year: 1392
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 25

This Paper With 22 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JOMC-11-2_008

تاریخ نمایه سازی: 29 آبان 1401

Abstract:

پژوهش حاضر با هدف سنجش تاثیر پایبندی یا التزام به وظایف دینی بر تعهد سازمانی در آموزش و پرورش شهرستان شهریار انجام شد. برای گردآوری داده­ها از دو پرسشنامه استفاده شد. ضریب پایایی آن­ها بر حسب آلفای کرونباخ، به ترتیب، برابر مقدار قابل قبول ۹۱۷/.و ۷۹۸/. به دست آمد. به منظور تحلیل داده­ها از آزمون­های تحلیل همبستگی پیرسون، تحلیل رگرسیون، مدل­سازی معادلات ساختاری و رتبه­بندی فریدمن استفاده شد و از دو نرم­افزار آماری SPSSوLISREL بکار گرفته شد. نتایج نشان دادند که پایبندی به وظایف دینی و تعهد سازمانی در سطح اطمینان ۹۹ درصد رابطه معنی­داری دارند و در این سطح اطمینان، پایبندی به وظایف دینی تاثیر مثبت و مستقیمی بر تعهد سازمانی کارکنان آموزش و پرورش دارد. در نهایت، نتایج آزمون رتبه­بندی فریدمن نشان داد که کارکنان آموزش و پرورش به دو بعد «اخلاق تعامل با طبیعت» و «عبادت فردی» از ابعاد پایبندی به وظایف دینی، توجه بیشتری نسبت به سایر ابعاد دارند.

Keywords:

پایبندی به وظایف دینی , عبادات فردی و جمعی , اخلاق فردی و جمعی , اخلاق تعامل با طبیعت , آموزش و پرورش

Authors

اسدالله کردنائیج

دانشیار دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس

علیرضا بخشی زاده

کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی، دانشگاه تربیت مدرس

مهدی علی پور

کارشناس ارشد مدیریت دولتی، دانشگاه شاهد

مهدی جعفرزاده کناری

کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی، دانشگاه علامه طباطبایی