برنامه‎ریزی توسعه تولید با درنظرگرفتن برنامه های مدیریت سمت تقاضا با استفاده از الگوریتم ABC

Publish Year: 1393
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 21

This Paper With 14 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_ENERGY-4-1_001

تاریخ نمایه سازی: 30 آبان 1401

Abstract:

در این مقاله، مسئله برنامه‎ریزی یکپارچه منابع (IRP) با استفاده از نوعی مدل بهینه‎سازی با حداقل هزینه، مدل‎سازی شده ‎است. در این مدل، تابع هدف مجموع هزینه‎های سرمایه‎گذاری، بهره‎برداری و تعمیرات و نگهداری منابع سمت تولید و همچنین هزینه اجرای برنامه‎های مدیریت بار است. قابلیت ‎اطمینان سیستم، با استفاده از شاخص های مقدار انتظاری انرژی تامین نشده (EENS) و احتمال تامین نشدن بار (LOLP)، برآورد و تامین شده است. برای این منظور، هزینه‎های خروج اجباری واحدها، با استفاده از هزینه انرژی تامین‎نشده به تابع هدف اضافه گردیده و LOLP به‎عنوان قید مسئله برنامه ریزی در نظر گرفته شده‎ است. به‎منظور حل مسئله از الگوریتم تکاملی کلونی زنبورهای مصنوعی (ABC) بهره گرفته شده‎ است. برنامه ریزی یکپارچه منابع در یک سیستم قدرت نمونه و برای افق های برنامه ریزی میان مدت و نیز بلندمدت (که باعث افزایش ابعاد مسئله و نزدیک شدن به شرایط واقعی می گردد) انجام گرفته است. مسئله IRP، توسط الگوریتم ژنتیک (GA)، به‎عنوان یکی از بهترین روش‎های متداول، نیز حل و جواب های به‎دست آمده با ABC مقایسه شده است. مقایسه انجام شده نشان می دهد که عملکرد و کیفیت جواب‎های به‎دست آمده از الگوریتم ABC، در هر دو حالت، بهتر از الگوریتم ژنتیک است.

Keywords:

Artificial Bee Colony (ABC) algorithm , Generation expansion planning , Integrated Resource Planning (IRP) , Power system reliability , Demand Side Management (DSM). , : الگوریتم تکاملی کلونی زنبور‎های مصنوعی (ABC) , برنامه ریزی توسعه تولید , برنامه‎ریزی یکپارچه منابع (IRP) , قابلیت ‎اطمینان سیستم قدرت , مدیریت سمت تقاضا (DSM).

Authors

اکبر ابراهیمی

Isfahan University of Technology