تعیین دمای بهینه رشد ریزجلبک نانوکلروپسیس اوکولاتا (Nannochloropsis oculata) برای تولید سوخت سبز (بیودیزل)

Publish Year: 1393
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 164

This Paper With 8 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_ENERGY-4-1_006

تاریخ نمایه سازی: 30 آبان 1401

Abstract:

لیپید استخراج شده از ریز جلبک ها به عنوان یکی از منابع نویدبخش جهت تولید بیودیزل و کاهش بحران انرژی، در سال های اخیر، توجه زیادی را به خود جلب کرده است. هدف از این مطالعه، بررسی اثر دما روی رشد و بازدهی لیپید ریزجلبک، به عنوان یکی از عوامل تاثیرگذار بر بازدهی اقتصادی تولید بیودیزل است. ریزجلبک نانوکلروپسیس اوکولاتا در محیط والن و در هفت دمای مختلف کشت داده شد. میزان رشد سلولی به طور روزانه، از طریق اندازه گیری دانسیته سلولی با استفاده از اسپکتوفتومتر تعیین شد. تولید بیوماس و تجمع لیپید در انتهای فاز رشد ثابت ریزجلبک، تعیین گردید و ترکیبات تشکیل دهنده اسید چرب به وسیله گاز کروماتوگرافی تشخیص داده شد. مطابق استاندارد، کیفیت روغن استخراج شده از ریزجلبک جهت تولید بیودیزل نیز به وسیله اندیس ید تعیین شد. نتایج به دست آمده نشان داد بیشترین میزان رشد ویژه ریزجلبک و تولید بیوماس در دمای ۲۰ و ۲۵ درجه سانتی گراد بود. بیشترین درصد تبدیل بیوماس به لیپید در دمای۳۰ درجه سانتی گراد رخ داد. بیشترین بازدهی لیپید در سه دمای ۱۵، ۲۰ و ۲۵ درجه سانتی گراد بود؛ اما آنالیز اسید چرب در این سه دما نشان داد که بیشترین میزان تری گلیسرید در دمای ۲۰ و ۲۵ درجه سانتی گراد در سلول ریزجلبک تجمع یافته است. نتایج این تحقیق نشان داد که با کشت ریزجلبک نانوکلروپسیس اوکولاتا در محدوده دمایی ۲۰ تا ۲۵ درجه سانتی گراد می توان به حداکثر بازدهی لیپید و در نهایت، به حداکثر تولید بیودیزل دست یافت.

Authors

محمد ملکوتیان

kerman university

بهنام حاتمی

kerman university

شیدوش دولتشاهی

kerman university

احمد رجبی زاده

kerman university