محاسبه هزینه تمام شده تربیت دانشجو به روش هزینه یابی بر مبنای فعالیت در دانشگاه علوم پزشکی بیرجند در سال ۱۳۹۷

Publish Year: 1400
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 233

This Paper With 21 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_HSPR-5-53_006

تاریخ نمایه سازی: 30 آبان 1401

Abstract:

یکی از اهداف و محورهای طرح تحول و نوآوری در علوم پزشکی، محاسبه بهای تمام شده تربیتدانشجو می باشد. این مطالعه به منظور محا سبه هزینه تمام شده تربیت دان شجو در دانشگاه علومپزشکی بیرجند در سال ۱۳۹۷ به روش هزینه یابی مبتنی بر فعالیت انجام شده است.پژوهش حا ضر یک مطالعه تو صیفی-کاربردی بود. جامعه پژوهش کلیه ر شته های تحصیلی دانشگاهدر سال ۱۳۹۷ می باشد. به منظور محاسبه بهای تمام شده آموزش دانشجو کلیه هزینه های مرتبطدر سال مالی ۱۳۹۷ از نرم افزار نظام نوین مالی ا ستخراج شد و بر ا ساس مبناهای مشخص به هدفهزینه تسهیم شد. محاسبات در نرم افزار Excel انجام گرفت. میانگین کلی هزینه تربیت دانشجو در دانشگاه علوم پزشکی بیرجند مبل ۲۳۴،۴۳۷،۲۶۳ ریالمحاسبه گردید. کمترین هزینه تمام شده با ۱۱۱،۴۷۲،۰۲۲ ریال برای مقطع کاردانی و بیشترینهزینه تمام شده با ۶۱۷،۹۴۴،۹۲۴ ریال در مقطع PHD می با شد. هچنین هزینه تمام شده تربیت دانشجو در رشته زیست فناوری پزشکی مقطع کارشناسی ارشد با رقم ۷۷۹،۶۳۳،۵۰۷ ریال به عنوانبالاترین مقدار و در رشته فوریت پزشکی مقطع کاردانی با رقم ۱۰۴،۲۰۶،۸۴۰ ریال به عنوان کمترینمقدارگزارش شد.یافته های این مطالعه مقادیر هزینه تمام شده آموزش دانشجو را در هر یک از رشته های تحصیلینشان می دهد. بین هزینه تمام شده مقاطع تحصیلی دانشگاه با سرانه های وزارت بهداشت و شهریهمصوب هیئت امنای دانشگاه بابت دانشجویان شهریه پرداز تفاوت وجود دارد.

Keywords:

بهای تمام شده , سرانه آموزش دانشجویان , هزینه یابی مبتنی بر فعالیت

Authors

فرشید عابدی

استاد،گروه بیماری های عفونی، دانشکده پزشکی،دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، بیرجند، ایران

حسین دهقانی

استادیار، بیماری های ژنتیک، دانشکده پزشکی،دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، بیرجند، ایران

مرتضی عرب زوزنی

استادیار، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت، دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، بیرجند، ایران

سمیه زنگویی

کارشناس ارشد مدیریت عملکرد و بهره وری، مدیریت برنامه ریزی، بودجه و پایش عملکرد، معاونت توسعه مدیریت و منابع، بیرجند، ایران

روح اله البرزی

کارشناس ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، بیمارستان امام رضا (ع)، بیرجند، ایران