ارزیابی نقش سازمان های منطقه ای جنوب و جنوب شرق آسیا در مبارزه با تروریسم دریایی: (مطالعه موردی سارک، بیمستک و آسه آن)

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 87

This Paper With 32 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_IOIU-5-15_003

تاریخ نمایه سازی: 30 آبان 1401

Abstract:

آب های منطقه جنوب و جنوب شرق آسیا از دیرباز بستر رواج انواع جرائم سازمان بافتهمرتبط با محیط دریاها به شمار می آمده اند. با پیشرفت روزافزون تهدید تروریسم و اشاعه آندر سراسر جهان و دستیابی گروه های تروربستی به ابزارهای کارآمدتر و جدیدتر، خطرتروریسم گسترده تر شده، ابعاد و اشکال مختلفی به خود گرفته و به عرصه دریاها نیز راهیافته است. تروریسم دریایی به ویژه در مناطقی که سایر جرائم دریایی در آن ها رواج دارد،به واسطه ایجاد پیوندهای مجرمانه بین مرتکبین این جرائم، تهدیدی جدی علیه صلح وامنیت دریاها محسوب می گردد. ماهیت سازمان یافته این جرائم، موجب می شود که مبارزه باآن ها جز از طریق تلاش های جمعی موثر واقع نگردد. در این میان، نقش سازمان های بینالمللی منطقه ای در مبارزه با تروریسم دریایی انکارناپذیر است. مقاله پیش رو با استفاده ازروش توصیفی- تحلیلی، به ارزیابی عملکرد نمونه هایی از سازمان های فعال در منطقه جنوبو جنوب شرقی آسیا در مبارزه با تروریسم دریایی پرداخته و نقاط قوت و ضعف و چالشهای آن ها را برآورد کرده است. این پژوهش در انتها نتیجه گرفته است که فعالیت های اینسازمان ها برای مبارزه با تروربسم دریایی لازم، اما ناکافی بوده اند و مهم ترین چالش پیش رودر این راستاء فقدان استراتژی های جمعی در بعد منطقه ای است.

Keywords:

سازمان های بین لمللی , تروریسم دریایی , امنیت منطقه ای , جنوب و جنوب شرق اسیا , آسه ان , سارک , بیمستک

Authors

فرهاد طلایی

دانشیار حقوق بین الملل دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه شیراز شیراز ایران

مارال جاویدبخت

دانش آموخته کارشناسی ارشد حقوق بین الملل دانشگاه شیراز شیراز ایران