راهبرد سیاست همسایگی و نظم سازی ژئواکونومیکی چندجانبه؛ جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 102

This Paper With 20 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_IOIU-5-15_006

تاریخ نمایه سازی: 30 آبان 1401

Abstract:

نظم سازی ژئواکونومیکی به عنوان یکی از پایه های اصلی نظم سازی راهبردی در سطحمنطقه غرب آسیا و ایفای نقش ثبات سازی اقتصادی در مناطق پیرامونی به یکی ازجهت گیری های اصلی سیاست خارجی منطقه ای جمهوری اسلامی ایران تبدیل شدهاست. سیاست همسایگی بر مبنای دییلماسی اقتصادی در خو شه ژئواکونومیکی آسیایمرکزی و قفقاز فضای تنفس تجاری مناسبی را در قالب عضویت در اتحادیه اقتصادی اوراسیا فراهم ساخته است. صادرات کالاها و خدمات مصرفی و سرمایه ای به این منطقه جهت تقویت صادرات و ارزآوری از جمله اهداف پیوستن به اتحادیه مذکور هستند. سوالپژوهش حا ضر این بوده که «فر صت ها و چالش های پیش روی عضویت ایران در اتحادیه اقتصادی اوراسیا جهت تاثیرگذاری و مشارکت ژئواکونومیکی در آسیای مرکزی و قفقازچیست؟» و این فرضیه در پاسخ مطرح شده است که فرصت گسترش بازارهای صادراتیو تقویت همگرایی ژتوانرژی با اعضای اتحادیه مهم ترین فرصت ها و عدم مکمل بودناقتصادهای اعضا و وجود رقابت در صادرات انرژزی از جمله چالش های پیش روی جمهوریاسلامی ایران در بازارهای اتحادیه اقد صادی اورا سیا است. روش پژوهش در مقاله حاضرتوصیفی - تبیینی بوده است.

Authors

امیرهوشنگ عباسی خوشکار

دانش آموخته دکترای روابط بین الملل دانشگاه تهران، تهران، ایران