بررسی رابطه بین رضایت جنسی با شادمانی زناشویی در دانشجویان متاهل

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 47

This Paper With 9 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

EPSCONF10_068

تاریخ نمایه سازی: 30 آبان 1401

Abstract:

هدف از این تحقیق بررسی رابطه بین رضایت جنسی با شادمانی زناشویی در دانشجویان متاهل دانشگاه آزاد واحد آزادشهر بود. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه دانشجویان متاهل دانشگاه آزاد واحد آزادشهر در سال تحصیلی ۱۳۹۹-۱۳۹۸- میباشد که با توجه به تعطیلی نسبی دانشگاه تعداد ۳۰۰ نفر دانشجوی متاهل به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و به پرسشنامه رضایت جنسی هادسون (۱۹۸۱)، و پرسشنامه شادمانی زناشویی ،آرزین ناستر و جونز (۱۹۷۳) پاسخ دادند. به منظور تجزیه و تحلیل دادهها از آزمون رگرسیون و ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد. نتایج نشان داد که بین بین رضایت جنسی با شادمانی زناشویی دانشجویان متاهل رابطه معناداری وجود دارد ۰/۰۱>P)؛ بین رضایت جنسی و مولفه های آن میتوانند شادمانی زناشویی دانشجویان متاهل را پیشبینی کنند.

Authors

سکینه ترخاصی

کارشناس ارشد مشاوره خانواده، دانشگاه آزاد اسلامی واحد آزادشهر، گلستان، ایران

حمزه اکبری

دکتری روانشناسی عمومی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد آزادشهر ، گلستان، ایران