رابطه خودکارآمدی و سخت رویی با تبعیت از درمان در مبتلایان به نارساییقلبی

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 37

This Paper With 11 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

EPSCONF10_073

تاریخ نمایه سازی: 30 آبان 1401

Abstract:

هدف این تحقیق بررسی رابطه خودکارآمدی و سرسختی با تبعیت از درمان در بیماران مبتلا به نارسایی قلبی بود. بدین منظور تعداد ۴۲۰ نفر از بیماران مبتلا به نارسایی قلبی در بیمارستان های دولتی، به صورت در دسترس انتخاب شدند. روش تحقیق توصیفی و از نوع همبستگی بود. ابزار پژوهش شامل پرسش نامه سرسختی روان شناختی (۱۳۷۷). پرسش نامه خودکارآمدی عمومی شرر(۱۹۸۲) و پرسشنامه تبعیت از درمان موریسکی و همکاران ( ۲۰۰۸) بود. تحلیل داده ها با روش همبستگی و تحلیل رگرسیون استاندارد انجام شد. تحلیل داده ها نشان داد که بین خودکارآمدی و سرسختی با تبعیت از درمان رابطه معناداری وجود دارد(۰.۰۱>P). همچنین خودکارآمدی و سرسختی به صورت معناداری قادر به پیش بینی تبعیت از درمان هستند(۰.۰۱>p). از یافته های تحقیق می توان نتیجه گرفت، خودکارآمدی و سرسختی سهم قابل توجهی را در پیش بینیتبعیت از درمان به خصوص در بیماری های مزمن دارند.

Authors

حسین شجاعی

کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تربت جام

امیر خجسته کاشانی

دکتری روانشناسی سلامت، دانشگاه بین المللی امام رضا (ع)

حسن شجاعی

دانشجوی دکتری مطالعات اعتیاد، دانشگاه علوم پزشکی شاهرود