بررسی رابطه بین سن مادران و نگرش به تزریق واکسن HPV به فرزندان دختر

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 26

This Paper With 7 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

EPSCONF10_083

تاریخ نمایه سازی: 30 آبان 1401

Abstract:

با توجه به اهمیت تزریق واکسن HPV در راستای کاهش مرگ و میرهای ناشی از سرطان دهانه رحم با تزریق بموقع واکسن ، این پژوهش با هدف بررسی رابطه سن مادران با نگرش آنها نسبت به تزریق واکسن HPV به فرزندان دختر انجام شده است . برای رسیدن به این هدف از روش پیمایش با استفاده از پرسشنامه مک ری وهمکاران (۲۰۱۰)در زمینه نگرش نسبت به واکسن HPV استفاده شده است که شامل ۱۶ سوال در ۴ مولفه درک صدمات، درک موانع ، درک موثر بودن و عدم اطمینان می باشد. نمونه تحقیق شامل ۲۰۰ نفر از زنان شاغل در مراکز بهداشتی شهر مشهد بوده است که به روش نمونه گیری دردسترس انتخاب گردیده اند. داده های حاصل از پرسشنامه جهت تحلیل وارد نرم افزار Spss گردید و نتایج حاصل از داده ها مورد تحلیل قرار گرفت . یافته های تحقیق نشان می دهد میان سن مادران و نگرش ایشان به تزریق واکسن رابطه معکوس معنادارای وجود دارد. هرچه سن مادران پایین تر است میزان پذیرش واکسن برای دخترانشان بالاتر می رود.

Authors

افسانه توسلی

هیات علمی گروه مطالعات زنان و خانواده، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی دانشگاه الزهرا، تهران، ایران

جلیله مصباحی خورزاد

کارشناسی ارشد مطالعات زنان وخانواده، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی ، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران.

ملیحه عابدی

کارشناسی ارشد پژوهش علوم اجتماعی ، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی ، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران.