مقایسه کیفیت زندگی در ورزشکاران با سابقه ابتلا به کرونا با ورزشکاران سالم

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 37

This Paper With 9 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

EPSCONF10_181

تاریخ نمایه سازی: 30 آبان 1401

Abstract:

فعالیت های ورزشی چالشی جدی برای سیستم ایمنی هستند .انجام تمرینات ورزشی مناسب می تواند یک ابزار مفید برایپیشگیری، بهبود ریکاوری، بهبود کیفیت زندگی و حفاظت ایمنی بلند مدت شود .هدف از پژوهش حاضر مقایسه کیفیت زندگی در ورزشکاران با سابقه ابتلا به کرونا با ورزشکاران سالم بود .بدین منظور تعداد۴۴ ورزشکاران به دو گروه ، با سابقه ابتلا به کرونا ۲۴ ( نفر )و ورزشکاران سالم ( بدون ابتلا به کرونا ۲۴ ( )نفر )تقسیم شدند .آزمودنی ها در گروه ورزشکار مبتلا به کووید ۱۱ ، دارای علایم بیماری و نتیجه آزمایش مثبت ابتلا به کووید ۱۱ بوده و آزمودنی های گروه ورزشکار سالم از طریق فراخوانی باشگاه های سطح شهر انتخاب شدند .پس از انجام مصاحبه ها و رضایت افراد، اندازه گیری کیفیت زندگی از طریق پرسشنامه کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی اندازه گیری گردید .برای توصیف داده ها در آمار توصیفی از میانگین ، انحراف استاندارد استفاده شد . برای اطمینان از معنادر نبودن تفاوت بین گروه ها از آزمون تحلیل واریانس یک راهه و برای تعیین تفاوت بین گروهها آزمون تعقیبی بونفرونی در /۴≥ سطح معنیداری P ۴۰ با استفاده از نرم افزار SPSS ویرایش ۲۲انجام شد .نتایج تحقیق حاضر نشان داد که شاخص کیفیت زندگی نشان داد که این شاخص گروه های ورزشکار نسبت به افراد بی تحرک افزایش معنی داری دارد اما در گروه ورزشکار سالم نسبت به ورزشکار بیمار تفاوتی یافت نشد .همچنین نتایج نشان داد که شاخص کیفیت زندگی در هردو گروه ورزشکار افزایش بیشتری نسبت به گروه غیر فعال دارد که نشان دهنده اثر مفید ورزش بر جنبه های مختلف زندگی دارد.

Authors

محسن توکلی

استادیاردانشگاه آزاداسلامی واحدبجنورد گروه تربیت بدنی بجنورد ایران

موسی الرضا برجسته مایوان

دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاداسلامی واحدبجنورد گروه تربیت بدنی بجنورد ایران