بررسی رابطه رهبری امنیت مدار و ثبات شغلی در معلمان استان البرز

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 18

This Paper With 6 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

EPSCONF10_192

تاریخ نمایه سازی: 30 آبان 1401

Abstract:

رهبری امنیت مدار و ثبات شغلی از عوامل مهم در رشد و ارتقای سطح کیفیت آموزشی مدارس می باشد. این پژوهش با هدف تعیین رابطه رهبری امنیت مدار و ثبات شغلی معلمان استان البرز انجام گرفت . جامعه پژوهش در بر گیرنده معلمان ناحیه یک شهرستا ن کرج بود. نمونه اماری با توجه به جدول کرجسی مورگان ۲۶۰ نفر انتخاب شده است . که بصورت نمونه تصادفی خوشه ای از بین جامعه موردمطالعه انتخاب شد.پرسشنامه رهبری امنیت مدار،توسط کمب (۲۰۱۰)، پرسشنامه ثبات شغلی ، به منظور سنجش ثبات شغلی معلمان از یک پرسشنامه شامل ۳۰ عبارت بهره گرفته شد. برای آزمون فرضیه ها از روش همبستگی و تحلیل رگرسیون چندگانه استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد بین رهبری امنیت مدار و ثبات شغلی معلمان رابطه وجود دارد. بنابراین با بهبود مدیریت مدارس در آموزش و پرورش می توانیم مولفه های ثبات شغلی را نیز بهبود بخشیم .

Authors

مصطفی قمری

دانشگاه آزاد اسلامی ، اراک دانشجوی دکتری مشاوره دانشگاه آزاداسلامی واحد اراک

مریم اذانی

کارشناسی ارشد علوم تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی ساوه