رابطه سازگاری فردی و اجتماعی با سلامت معنوی در کارکنان بانک تجارت استان تهران

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 135

This Paper With 7 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

EPSCONF10_243

تاریخ نمایه سازی: 30 آبان 1401

Abstract:

هدف: هدف اصلی از پژوهش حاضر تعیین رابطه سازگاری فردی و اجتماعی با سلامت معنوی در کارکنان بانک تجارت استان تهران بود.روش: پژوهش حاضر از نظر اهداف کاربردی ، از نظر داده ها کمی با توجه به ماهیت پژوهش حاضر این پژوهش در زمره پژوهش های همبستگی قرار داشت . جامعه آماری پژوهش حاضر عبارت بود از تمامی کارکنان بانک تجارت استان تهران. این تعداد برابر است با ۶۰۰۰ نفر. نمونه ها نیز عبارت بود از ۳۶۴ نفر. روش نمونه گیری نیز در دسترس بود. ابزار گرداوری داده ها به شرح زیر بود: پرسشنامه سلامت معنوی پولوتزین و الیسون (۱۹۸۲ )، پرسشنامه سازگاری اجتماعی بل (۱۹۶۱). به منظور تجزیه و تحلیل داده های پژوهش حاضر از نرم افزار آماری spss و روش آماری ضریب همبستگی پیرسون بهره برده شد. بر اساس یافته های به دست آمده از پژوهش حاضر، رابطه مثبت معناداری بین سازگاری فردی و اجتماعی با سلامت معنوی وجود داشته و با افزایش سلامت معنوی ، سازگاری فردی و اجتماعی افزایش یافت .

Keywords:

سازگاری فردی و اجتماعی , سلامت معنوی , کاکنان بانک

Authors

نسیم فرهنگ ادیب

کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی دانشگاه ازاد اسلامی

پریناز بنی سی

دانشیار دانشگاه ازاد اسلامی تهران غرب گروه مدیریت آموزشی

حسن شمس

استادیار دانشگاه بین المللی امام خمینی