بررسی فازی و مغناطیسی شیشه - سرامیک سیستم ۱۰ < x ≤ ۰ CaO,۳۰ + x)FeO - ۴۰) - ۲- x)SiO ۳۰)

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 20

This Paper With 10 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ICC13_015

تاریخ نمایه سازی: 30 آبان 1401

Abstract:

در حال حاضر یکی از روشهای درمانی امیدبخش در پزشکی برای معالجه بیماران سرطانی ، روش هایپرترمیا است . هایپرترمیا را می توان اینگونه تعریف کرد که در این روش، دمای اطراف تومور سرطانی به طور موضعی به وسیله عوامل خارجی تا ۴۲ بالا می رود که این حرارت می تواند بوسیله شیشه -سرامیک مغناطیسی که تحت یک میدان مغناطیسی متناوب قرار گرفته اند، ایجاد شود. به دلیل ماهیت سلولهای سرطانی ، این سلولها در دماهای بالاتر از ۴۰ از بین می روند در حالی که سلولهای سالم هیچ آسیبی نمی بینند. هدف از این پژوهش ، بررسی فازی و مغناطیسی شیشه -سرامیک سیستم + x)FeO - ۴۰) - ۲- x)SiO ۳۰)۱۰ < x ≤ ۰ CaO,۳۰ مورد استفاده در هایپرترمیا به روش سل خودکاتالیزشونده است . پیش ماده های مورد استفاده، تترااتیل ارتوسیلیکات (۴O۲۰H۸(SiC، نیترات کلسیم چهار آبه ((Ca(NO ) .۴H O و نیترات آهن ( ( (Fe(NO انتخاب شد. آب مقطر و اتانول به عنوان حلال و نسبت پیش ماده به حلال۱:۵ انتخاب شد. نمونه های شیشه پس از خشک شدن در دو دمای ۶۸۰ و ۸۴۰ به مدت ۲ ساعت تحت عملیات حرارتی در اتمسفر هوا قرار گرفتند. پس از عملیات حرارتی فازهای ولاستونیت ، مگهمیت و هماتیت در الگوهای XRD دیده شد. همچنین با افزایش درصد FeO در ترکیب شیشه پایه ، شدت فاز مگهمیت و هماتیت در نمونه های شیشه -سرامیک افزایش یافت . پیک های هماتیت در الگوهای FTIR در عدد موج حوالی ۵۱۹ ۱cm-و پیک های مگهمیت در عدد موج حوالی ۱۸۹۰cm- دیده شد. در بررسی خواص مغناطیسی حلقه هیسترزیس مربوط به حضور مگهمیت در نمونه در آنالیز VSM دیده شد و مغناطش اشباع نمونه بهینه این شیشه -سرامیک ها .emu/g۲۳/۰ بدست آمد.

Keywords:

سرطان , هایپرترمیا , شیشه -سرامیک های مغناطیسی , مگهمیت , هماتیت , .VSM

Authors

پریسا راستگو اسکویی

دانشجوی دکتری مهندسی مواد و متالوژی، گروه مهندسی مواد، دانشگاه تبریز

محمد رضوانی

استاد تمام گروه مهندسی مواد، دانشگاه تبریز