مشخصه یابی پوشش ZnO بر آلیاژ AZ۳۱ به روش رسوب دهی تبخیر حرارتی

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 81

This Paper With 10 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ICC13_099

تاریخ نمایه سازی: 30 آبان 1401

Abstract:

منیزیم و آلیاژهای آن از خصوصیات مناسبی نظیر زیست سازگاری مناسب، چگالی پایین و خواص مکانیکی نزدیک به استخوانهای طبیعی برخوردارند. با اینحال، به دلیل خوردگی و سرعت بالای تخریب آنها در محیط بیولوژیکی، هنوز نتوانسته اند جایگاه خود را به عنوان کاشتنی های پزشکی پیدا نمایند. ایجاد پوشش های زیست سازگار و مقاوم سطحی راه موثری برای بهبود مقاومت به خوردگی این دسته از مواد می باشد. نانو ذرات سرامیکی ZnO با قابلیت مقاومت شیمیایی مناسب، دارای فعالیت ضدباکتریایی هستند. هدف از تحقیق حاضر ایجاد پوشش سرامیکی ZnO بر آلیاژ منیزیمی AZ۳۱ به روش رسوب دهی تبخیرحرارتی است. نمونه های اولیه پس از بررسی ریزساختار تحت عملیات همگن سازی قرارگرفتند و به منظور پوشش دهی، نانوذرات ZnO به روش رسوبدهی تبخیر حرارتی روی زیرلایه AZ۳۱ رشد داده شدند. به منظور بررسی فازهای تشکیل شده، ریختشناسی، ارائه توزیع فراوانی عناصر موجود و زبری سطح نمونه ها به ترتیب از پراش اشعه ایکس (XRD)، میکروسکوپ الکترونی روبشی (FE-SEM)، طیف سنجی پراکندگی انرژی پرتو ایکس (EDS)، میکروسکوپ نیروی اتمی (AFM) بهره گرفته شد. نتایج XRD وجود فازهای ذرات ZnO و فاز Mg را تایید میکند. همچنین تصاویر FE-SEM حاکی از رشد ذرات ZnO روی نمونه AZ۳۱ است. آنالیز EDS حضور و توزیع یکنواخت عنصر Mg قبل از پوشش و عنصر Zn بعد از پوشش را تایید میکنند. آنالیز AFM نشان داد زبری سطح نمونه های با پوشش ZnO کمتر از نمونه های بدون پوشش است.

Authors

حاتمه نشائی

دانشجوی کارشناسی ارشد- مهندسی مواد - دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

سیدمحمود ربیعی

دانشیار- مهندسی پزشکی- دانشکده مهندسی مواد و صنایع- دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

سلمان نوروزی

استاد- مهندسی مواد- دانشکده مهندسی مواد و صنایع- دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

سیمین دخت خادم جعفری

کارشناس ارشد-مهندسی نانو فناوری- نانو مواد-دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل