بررسی راهکارهای توسعه گردشگری روستایی اکوتوریسم در ایران

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 199

This Paper With 13 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

NEWCONF07_104

تاریخ نمایه سازی: 30 آبان 1401

Abstract:

امروزه گردشگری یکی از بخش های بزرگ اقتصاد است که با رشدی سریع قابلیت حمایت از جامعه محلی را در ایجادتنوع اقتصادی داراست.گردشگری در چهارچوب الگوهای فضایی خاصی عمل می کند . یکی از این الگوهای فضاییگردشگری روستایی است. نواحی روستایی به علت آنکه جاذبه های زیست محیطی و فرهنگی بسیاری دارند غالبامقاصد گردشگری مهمی محسوب می شوند. توسعه گردشگری روستایی آثار مثبت و منفی اقتصادی ، اجتماعی ،فرهنگی و زیست محیطی به دنبال دارد ، ایجاد تعادل در این زمینه ، به گونه ای که آثار مثبت بیش از آثار منفی باشد. نیازمند اتخاذ سیاست های مدیریتی قوی است. بنابراین ، توسعه گردشگری ر وستایی ، مستلزم توجه نظامند به ابعادفنی ، فرهنگی ، سیاسی ، اقتصادی ، تاریخی ، و زیست محیطی است و هر مقدار ارتباطات بین مدیران شهری و مردممحلی روستا بیشتر باشد به همان اندازه امکان دستیابی به توسعه صنعت گردشگری در روستا افزوده خواهد شد . هدفاز انجام این تحقیق بررسی راهکار های توسعه گردشگری روستایی یا همان اکوتوریسم در ایران است و روش تحقیقمقاله حاضر ، از نوع تحلیلی مبتنی بر مطالعات کتابخانه ای و اینترنتی است. براین اساس دیدگاه ها و نظرات موجوددر ارتباط با گردشگری روستایی مطالعه و مقایسه می شود . با توجه به نتایج به دست آمده باید برای بهره مندی ازتوان و قابلیت مناطق گردشگری ایران برنام ه ریزی کرد تا ضمن اشتغال زایی برای اهالی این مناطق، به توسعه اینصنعت کمک شود . مردمان محلی اظهار دارند که برخی گردشگران بدون توجه به حفظ شئونات اسامی در روستا ظاهرمی شوند که اینگونه رفتارها سبب کم برکت شدن زندگی اهالی شده و به الگوبرداری برخی جوانان منطقه منجر شدهاست. از دیگر تهدیدات پیشروی پایداری این صنعت در مناطق گردشگری ایران، نگرانی بابت ازبین رفتن فرهنگ وسنن نواحی روستایی در مناطق مختلف است.

Authors

رمضانعلی نادری مایوان

استادیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه کوثر بجنورد، بجنورد، ایران

هاجر ولیزاده

دانشجوی کارشناسی ارشد رشته جغرافیاوبرنامه ریزی شهری گرایش محیط زیست شهریدانشگاه کوثر بجنورد، بجنورد، ایران