بررسی اثر ضدباکتریایی عصاره های آبی و متانولی گیاه چای ترش Hibiscus sabdariffa علیه اسینتوباکتر در شرایط آزمایشگاهی

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 40

This Paper With 7 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

NEWCONF07_119

تاریخ نمایه سازی: 30 آبان 1401

Abstract:

با توجه به افزایش روز افزون مقاومت باکتری ها به آنتی بیوتیک ها و وجود ترکیبات ضدباکتریایی در گیاهان، در این مطالعه عصاره هایمتانولی و آبی گیاه چایترش بر روی باکتری گرم منفی اسینتوباکتر بررسی شد . اسینتوباکتر بومانی، یک باکتری گرم منفی و پاتوژنفرصت طلب است. عصاره ها به روش خیساندن تهیه گردید. اثرات ضد باکتریایی عصاره های حاصل با روش حداقل غلظتمهارکنندگی به روش استاندارد میکرودایلوشن MIC و حداقل غلظت کشندگی MBC و دیسک دیفیوژن مورد بررسی قرار گرفت. در روش دیسک دیفیوژن در هر سه غلظت ۲۰۰،۴۰۰ ،۶۰۰ میلیگرم بر میلی لیتر عصاره های آبی و متانولی گیاه چای ترش بر روی اسینتوباکتر اثر بازدارندگی قابل توجهی داشت. با این وجود، اثر مهاری عصاره ی متانولی آن در مقایسه با عصاره آبی بهمراتب بالاتر بود. بیشترین قطر هاله ی عدم رشد مربوط به عصاره ی متانولی بود که در غلظت ۶۰۰ میلی گرم بر میلی لیتر با قطرهاله ی ۲۲ میلی متر مشاهده شد وMIC معادل ۶/۲۵ میلی گرم بر میلی لیتر و MBC معادل ۱۲/۵ میلی گرم بر میلی لیتر به دست آمد. تاثیر عصاره ی متانولی نسبت به عصاره ی آبی نتایج بهتری را نشان داد.

Authors

فاطمه مقصودی

دانشجوی کارشناسی ارشد باغبانی، دانشکده علوم زراعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعیساری، ساری، ایران

وحید اکبرپور

استادیار گروه علوم و مهندسی باغبانی، دانشکده علوم زراعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابعطبیعی ساری، ساری، ایران

مصطفی گواهی

استادیار گروه نانو زیست فناوری،دانشکده زیست فناوری، دانشگاه تخصصی فناوریهای نوینآمل،آمل، ایران

حسین مرادی

استادیار گروه علوم و مهندسی باغبانی، دانشکده علوم زراعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعیساری، ساری، ایران