بررسی تاثیر رهبری تحول گرا و عملکرد کارکنان: نقش شناسایی، تعامل و شخصیت پیشگیرانه مورد مطالعه: شعب تامین اجتماعی استان اصفهان

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 41

This Paper With 30 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

BEACONF03_098

تاریخ نمایه سازی: 30 آبان 1401

Abstract:

رهبری تحول گرا عبارت است از درک و عمل رهبر به گونه ای که منافع دیگران را بر تمایل و علاقه شخصی خویش مرجح می داند. در رابطه با تاثیر رهبری تحول گرا بر عملکرد و تعامل کارکنان تحقیقات اندکی انجام شده است و ضرورت این پژوهش در راستای پر کردن بخشی از خلاء دانش موجود در این حوزه در ایران کاملا مشهود است. بنابر این تحقیق حاضر با هدف بررسی تاثیر رهبری تحول گرا و عملکرد کارکنان: نقش شناسایی، تعامل و شخصیت پیشگیرانه (مورد مطالعه: شعب تامین اجتماعی استان اصفهان) انجام شده است. روش تحقیق از نوع توصیفی- همبستگی، از شاخه میدانی و از نظر زمان مقطعی می باشد. جامعه آماری تحقیق را کلیه مدیران و کارکنان شعب تامین اجتماعی استان اصفهان به تعداد ۲۱۴۵۶ نفر تشکیل داده اند، که تعداد ۳۸۴ نفر به عنوان نمونه آماری با استفاده از فرمول کوکران انتخاب شدند و به صورت نمونه گیری چند مرحله ای مورد پرسشگری قرار گرفتند. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه های محقق ساخته بیول و همکاران ۲۰۱۹ برای سنجش متغیر ها استفاده گردیده است که روایی آن با استفاده از مولفه های علمی توسط استاد راهنما و صاحب نظران به صورت محتوایی و پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ برای کل پرسشنامه ۰/۸۷ تایید گردید. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از روش آزمون کولموگروف - اسمیرنف، آزمون معادلات ساختاری و اولویت بندی متغیر ها با استفاده از آزمون فریدمن انجام شده است. نتایج رتبه بندی آزمون فریدمن نشان می دهد که متغیرهای تحقیق به ترتیب رفتار شهروندی سازمانی، عملکرد شغلی کارکنان ، شخصیت پیشرو، تعامل کاری، شناسایی سازمانی و رهبری تحول گرا مرتبط به کار رتبه بندی شده اند. همچنین یافته های حاصل از فرضیه های تحقیق نشان می دهد که؛ در زمینه اعتبار همگرایی نیز با حذف سوالات ۳۱ و ۳۲ پرسشنامه از مدل، میانگین واریانس ابعاد مورد بررسی در تحقیق بیشتر از مقدار ۰/۵ بوده و بنابراین قابل تایید است. از طرفی آزمون ناپارامتری استون گیسر نیز مشخص کرد که مقادیر متغیرهای پنهان پژوهش دارای قابلیت پیش بینی مطلوبی می باشد. سرانجام در ارزیابی مدل کلی معادلات ساختاری؛ مقدار GOF برای مدل پژوهش، برابر با ۰/۴۴۱ بوده و نشان دهنده برازش بسیار قوی مدل پژوهش است

Authors

ایمان لشنی زند

کارشناس ارشد مدیریت دولتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان

سیدرسول آقا داود

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان