تاثیر هوش هیجانی بر توانمندی و رضایت شغلی کارکنان

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 74

This Paper With 20 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

BEACONF03_099

تاریخ نمایه سازی: 30 آبان 1401

Abstract:

هدف از انجام این پژوهش بررسی تاثیر هوش هیجانی بر توانمندی و رضایت شغلی کارکنان بود. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و روش آن توصیفی و از نوع همبستگی می باشد. جامعه آماری پژوهش تمامی کارکنان شعب تامین اجتماعی استان اصفهان به تعداد ۲۱۴۵۶ نفر در سال ۱۴۰۰ هستند. در این پژوهش، روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای است. حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان ۳۸۴ نفر برآورد گردید. در پژوهش حاضر نیز برای گردآوری اطلاعات از سه پرسشنامه استفاده شده است. ابزارهای اندازه گیری مورد استفاده شامل پرسشنامه هوش هیجانی شرینک (۱۹۹۵)، پرسشنامه رضایت شغلی هاکمن و اولدهام (۱۹۸۰) و پرسشنامه استاندارد توانمندی کارکنان است. درباره هوش هیجانی از پرسشنامه معتبر و استاندارد هوش هیجانی شرینک (۱۹۹۵) با ۳۳ گویه و ۵ مولفه خودانگیزی، خودآگاهی، خودکنترلی، هوشیاری اجتماعی، مهارت های اجتماعی در طیف پنج درجه ای لیکرت استفاده شده است. درباره رضایت شغلی از پرسشنامه معتبر و استاندارد پرسشنامه رضایت شغلی رضایت شغلی هاکمن و اولدهام (۱۹۸۰) که از ۸۳ سوال در طیف پنج درجه ای لیکرت در ۴ بعد ماهیت کار(خود شغل)، حقوق (درآمد)، نظارت و سرپرستی، ترفیعات، همکاری، تشکیل شده است، استفاده گردید. درباره توانمندی کارکنان از پرسشنامه استاندارد شورت و راینهارت (۱۹۹۵) که از ۳۸ سوال در طیف پنج درجه ای لیکرت در شش بعد احترام، رشد حرفه ای، خودکارآمدی، تاثیر گذاری، تصمیم گیری، خودمختاری تشکیل شده است استفاده گردید. روایی و پایایی ابزارهای اندازه گیری پژوهش مورد تایید قرار گرفت. ضرایب پایایی پرسشنامه ها به ترتیب هوش هیجانی (۰,۸۹) و رضایت شغلی((۰,۹۱،توانمندی کارکنان (۰,۸۵) محاسبه گردید که نشان از دقت بالای ابزار اندازه گیری استفاده در این مطالعه می باشد.تجزیه و تحلیل داده های حاصل از پژوهش با استفاده از بسته آماری در علوم اجتماعی،نسخه ۲۴، در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی انجام شد. در بخش آمار توصیفی از مشخصه های آماری مانند فراوانی، درصد، میانگین و انحراف معیار و در بخش آمار استنباطی از مدل سازی معادلات ساختاری با نرم افزار PLS استفاده شد. یافته ها نشان داد بین خودانگیزی با توانمندی کارکنان رابطه معنی دار وجود دارد.بین خودآگاهی با توانمندی کارکنان رابطه معنی دار وجود دارد.بین خودکنترلی با توانمندی کارکنان رابطه معنی دار وجود دارد.بین هوشیاری اجتماعی با توانمندی کارکنان رابطه معنی دار وجود دارد.بین مهارت های اجتماعی با توانمندی کارکنان رابطه معنی دار وجود دارد.بین خودانگیزی با رضایت شغلی کارکنان رابطه معنی دار وجود دارد.بین خودآگاهی با رضایت شغلی کارکنان رابطه معنی دار وجود دارد. بین خودکنترلی با رضایت شغلی کارکنان رابطه معنی دار وجود دارد. بین خودانگیزی با رضایت شغلی کارکنان رابطه معنی دار وجود دارد. بین هوشیاری اجتماعی با رضایت شغلی کارکنان رابطه معنی دار وجود دارد

Keywords:

هوش هیجانی بر توانمندی و رضایت شغلی کارکنان

Authors

ایمان لشنی زند

کارشناس ارشد مدیریت دولتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان

فرشته مرادی

مدرس دانشگاه پیام نور