بررسی تاثیر سبک رهبری، طرحی سازمان و رویکردهای منابع انسانی بر پنهان سازی دانش با توجه به نقش میانجی عدالت سازمانی و محیط کار رقابتی

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 48

This Paper With 21 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

BEACONF03_120

تاریخ نمایه سازی: 30 آبان 1401

Abstract:

ادر ین مقاله، به بررسی تاثیر سبک رهبری، طراحی سازمان و رویکردهای مدیریت منابع انسانی بر پنهانسازی دانش می پردازیم. عدالت سازمانی و محیط کار رقابتی نیز به عنوان متغیرهای میانجی در نظر گرفته می شوند. جامعه اماری این پژوهش را مدیران شرکت های صنعتی در استان تهران تشکیل می دهند. داده های پژوهش از طریق پرسشنامه جمع آوری شد. حجم نمونه با توجه به فرمول کوکران تعداد ۳۸۴ نفر انتخاب گردید. جهت انجام تجزیه و تحلیل توصیفی و همبستگی داده ها از نرم افزار های SPSS و برای آزمایش مدل از تکنیک معادلات ساختاری و نرم PLS استفاده گردید. این مطالعه نشان میدهد که سبک رهبری و طراحی سازمانی در صورتی موجب کاهش پنهان کاری دانش می شوند که عدالت سازمانی توسعه یابد. همچنین در صورت وجود سطح بالایی از عدالت، رویکردهای مدیریت منابع انسانی میتوانند قصد کارکنان برای پنهان سازی دانش را کاهش دهند، به طوری که چنین رفتاری در یک محیط کاری بسیار رقابتی تقویت می شود. از این رو، این تحقیق با بررسی اثر مشترک ساختار و جو سازمان بر پنهان سازی دانش ، به ادبیات مدیریت دانش کمک می کند. در نهایت پیشنهاد می شود که مدیران تعادل مناسبی بین عدالت و رقابت برقرار کنند تا پنهان سازی دانش را کاهش دهند.

Authors

مریم سلامت

کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی، واحد الکترونیک، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران