بررسی تاثیر هوش تجاری بر روی عملکرد مالی استارت آپ ها

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 815

This Paper With 12 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

BEACONF03_121

تاریخ نمایه سازی: 30 آبان 1401

Abstract:

هدف هوش تجاری این است که داده های بدست آمده از منابع اطلاعاتی مختلف از مشتریان، محیط، رقبا، بازارها و غیره را بررسی، یکپارچه سازی، (به صورت منطقی) جمع آوری و (به صورت چندبعدی) تحلیل کند تا بتواند عملکرد کسب و کارها و خصوصا استارت آپ ها را افزایش دهد. هدف تحقیق احاضر ین است که تاثیر هوش تجاری بر روی عملکرد مالی استارت آپ ها را مطالعه کند. روش تحقیق استفاده شده توصیفی و پیمایش است. جامعه آماری این مطالعه شامل مدیران عامل و کارشناسان شرکت های استارت آپ در شهر تهران می باشد که در یک نمونه متشکل از ۳۵۱ نفر مورد بررسی قرار گرفتند. همچنین نتایج نشان داد که هوش تجاری روی یادگیری شبکه ای در استارت آپ ها تاثیرگذار نیست اما با این حال هوش تجاری، ابتکار در استارت آپ ها را ۰/۹۹ واحد افزایش می دهد و ابتکار نیز به نوبه خود عملکرد مالی استارت آپ ها را ۰/۳۱۱ واحد، یادگیری شبکه برای افزایش ابتکار در استارت آپ ها را ۰/۶۳۲ واحد و یادگیری شبکه درباره افزایش عملکرد مالی در استارت آپ ها را ۰/۳۹۷ واحد افزایش می . دهد تاثیر هوش تجاری بر روی ابتکار و همچنین یادگیری نشبکه یز تاثیر ابتکار و یادگیری شبکه بر روی عملکرد مالی را تایید کرد. لذا می توانیم نتیجه گیری کنیم که تاثیر هوش تجاری بر روی عملکرد مالی به صورت غیرمستقیم و از طریق نقش واسطه ابتکار و یادگیری شبکه در استارت آپ ها مورد مطالعه قرار گرفته است. جالب این است که این دو عامل برای افزایش عملکرد مالی ضروری هستند.

Keywords:

هوش تجاری , یادگیری شبکه , عملکرد مالی , ابتکار استارت آپ ها

Authors

مریم سلامت

کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی، واحد الکترونیک، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران