بررسی تاثیرخدمات نوین اداری بر بهبود نظارت مدیران در سازمان بیمه نیروهای مسلح استان اصفهان

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 36

This Paper With 15 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

BEACONF03_168

تاریخ نمایه سازی: 30 آبان 1401

Abstract:

تحقیق حاضر تاثیر روش های نوین اداری را بر چهار متغیر متفاوت بررسی می کند، متغیر مزبور عبارتند از: صحت نظارت مدیران ، دقت در نظارت مدیران، بهنگام بودن، اقتصادی بودن نظارت مدیران و متغیر مستقل در تحقیق حاضر روش های نوین اداری است. این پژوهش از لحاظ هدف از نوع کاربردی و از نظر روش، توصیفی-پیمایشی است. جامعه آماری نیز،مدیران سازمان بیمه نیروهای مسلح اصفهان هستند. نمونه تحقیق از نوع غیر احتمالی و انتخابی است. روش نمونه گیری، تصادفی ساده است. در این پژوهش برای گردآوری داده ها از روش میدانی با بکارگیری ابزار پرسشنامه استفاده شده است.

Keywords:

Authors

سمیه احمدزاده

استادیار گروه مدیریت، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی

سمیه عامری

دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، دانشگاه پیام نور خوارسگان

مهدی مومن زاده

کارشناس ارشد رشته مدیریت بازرگانی، دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی