بررسی تاثیر فرصت های سرمایه گذاری و عدم اطمینان محیطی بر اجتناب مالیاتی با تاکید بر نقش توانایی مدیریت

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 74

This Paper With 22 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

BEACONF03_200

تاریخ نمایه سازی: 30 آبان 1401

Abstract:

مالیات برای شرکتها به عنوان یک فشار مالی سنگین محسوب میشود و موجب کاهش ثروت سهامداران میشود. بنابراین ممکن است که برخی از شرکتها درگیر فعالیتهای اجتناب مالیاتی شوند. لذا از یک طرف، شرکتهایی که دارای فرصتهای سرمایهگذاری بالایی هستند، نسبت بدهیهای خود را کاهش میدهند اکه ین امر در نهایت به کاهش فشار مالیاتی شرکت میانجامد و از طرف دیگر عدم اطمینان محیطی باعث میشود که شرکت دقت بیشتری در برنامهریزیهای خود داشته باشد که این امر در نهایت منجر به افزایش برنامهریزیهای مالیاتی و افزایش اجتناب مالیاتی خواهد شد و در نهایت منافع سهامداران به شدت کاهش مییابد. هدف تحقیق حاضر نقش توانایی مدیریت در میزان تاثیر فرصت های سرمایه گذاری و عدم اطمینان محیطی بر اجتناب مالیاتی در بورس اوراق بهادار تهران است. این تحقیق از نظر هدف، تحقیقی کاربردی و در زمره تحقیقات توصیفی- همبستگی به شمار می رود. دادههای تحقیق برای دوره ده ساله (۹۸۳۱ لغایت ۱۳۹۸) از صورتهای مالی حسابرسی شده شرکتهای بورس اوراق بهادار تهران و در مواردی نیز با استفاده از نرم افزارهای اطلاعاتی رهآوردنوین و وب سایت های مرتبط با بورس اوراق بهادار تهران که حاوی دادههای بازار سرمایهای تهران میباشند، گردآوری میشود. اطلاعات ۵۴۱ شرکت پس از بررسی همه جانبه از جنبه در دسترس بودن اطلاعات آنها پس از جمع آوری، پردازش شده و توسط روش های آمار توصیفی مناسب و هم چنین روش های آماری استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. بر اساس تحلیل صورت پذیرفته، فرصتهای سرمایهگذاری بر اجتناب مالیاتی، تاثیر منفی معناداری دارد، عدم اطمینان محیطی بر اجتناب مالیاتی، تاثیر مثبت معناداری دارد، توانایی مدیریت، تاثیر فرصتهای سرمایهگذاری و عدم اطمینان محیطی بر اجتناب مالیاتی را تعدیل مینماید.

Authors

محمد حیدری

گروه حسابداری، واحد هیدج، دانشگاه آزاد اسلامی، هیدج، ایران

رستم محمودی آلاشتی

مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر