بررسی تاثیر اخلاق کاری و رفتار شهروندی سازمانی بر عملکرد شغلی کارکنان (مورد مطالعه: اداره کل صدا و سیمای خراسان جنوبی)

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 107

This Paper With 8 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

EINB06_014

تاریخ نمایه سازی: 1 آذر 1401

Abstract:

این پژوهش در پی یافتن پاسخی برای این پرسش است که آیا اخلاق کاری و رفتار شهروندی سازمانی تاثیر معناداری بر عملکرد شغلی کارکنان در اداره کل صدا و سیمای استان خراسان جنوبی دارند؟ این تحقیق، بر مبنای هدف، یک تحقیق کاربردی است و بر مبنای روش تحقیق، یک تحقیق توصیفی و علی معلولی است. جامعه آماری این پژوهش کلیه کارکنان صدا و سیمای استان خراسان جنوبی میباشند که در زمان انجام پژوهش (سال (۱۴۰۰-۱۴۰۱ تعداد کارکنان جمعا۳۰۰ نفر است. به منظور سنجش رفتار شهروندی سازمانی از پرسشنامه استاندارد رفتار شهروندی سازمانی اورگان و کانوسکی استفاده شده است. به منظور سنجش عملکرد شغلی از پرسشنامه عملکرد شغلی پاترسون (۱۹۲۲) استفاده شد. متغیر اخلاق کاری نیز با استفاده از مقیاس اخلاق کار، که توسط گری گوری (۱۹۹۰) ساخته شده، اندازه گیری شده است. در بخش تجزیه وتحلیل استنباطی نیز با کمک نرم افزار اس پی اس اس، اثر بین متغیرهای تحقیق با استفادهاز آزمون رگرسیون سنجیده شده است. نتایج تحقیق نشان داد اخلاق کاری و رفتار شهروندی سازمانی تاثیر معناداری بر عملکرد شغلی کارکنان دارند.

Authors

علیرضا مقدسی

استاد گروه مدیریت، دانشکده علوم اداری و اقتصادی، دانشگاه فردوسی مشهد

رسول کشمیری قرقی

دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات ، دانشگاه فردوسی مشهد