کرونا به مثابه مانعی فراگیر بر قراردادهای اجاره

Publish Year: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 51

This Paper With 7 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

COQFH01_143

تاریخ نمایه سازی: 2 آذر 1401

Abstract:

امکان استیفای منفعت در قرار داد اجاره به عنوان یکی از شروط اساسی در عقد اجاره مطرح است و آنگونه که فقها و حقوقدانان تصریح نموده اند چنانچه مانعی اساسی در برابر استیفاء منفعت ایجاد شود، اصل عقد خیاری شده و طرفین بر حسب صلاحدید خویش می توانند به استناد آن و جهت جلوگیری از ایراد ضرر نسبت به فسخ معامله اقدام نمایند، براین اساس جای پاسخ به این سوال است که آیا می توان با توجه به قرنطیه عمومی دوران کرونا ، خیار فسخ برای مستاجر در نظر گرفت؟ پژوهش حاضر با بهره گیری از روش تحلیل اسنادی، پس از بررسی مفاهیم اساسی، نخست؛ به تبیین آراء فقهی در خصوص حق خیار ناشی از ایجاد مانع پرداخته سپس با تکیه بر ادله احصایی، نسبت به حل مساله مذکور اقدام نموده است و در نهایت با اثبات اشتراک دلیل، حکم به وجود حق خیار در شرایط قرنطینه عمومی ناشی از کرونا داده است.

Authors

مهدی نوریان

استادیار گروه فقه و حقوق اسلامی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)