نقش توسعه ی صنعت گردشگری در درآمدزایی شهرداری تهران

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 44

This Paper With 19 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

CEIM01_165

تاریخ نمایه سازی: 2 آذر 1401

Abstract:

پیچیدگی مسائل شهری رشد و توسعه روزافزون شهرها، مدیریت امور شهری را به وظیفه دشوار تبدیل نموده است؛ بسیاری از مسئولین شهری به گردشگری به مثابه عاملی برای تسریع روند بهبود شهری مینگرند و چنین میاندیشند که توسعه گردشگری نیز دارای روند اداری است؛ بنابراین با بررسی مدل ها و نظریات در خصوص موضوع مورد پژوهش منتج به برنامه ریزی صحیح در روند توسعه محدوده مورد مطالعه خواهد شد باید در نظر گرفت که کشور ا یران از نظر منابع طبیعی میتواند از اثرات حاصل از گردشگری در کاهش مشکلات بیکاری و درآمد اقتصادی بهره مند شود اما با توجه به آمارهای موجود، ایران قصد دارد تا تاثیر مدیریت شهری بر توسعه ی صنعت گردشگری با توسعه گردشگری فرصتی جدید برای مدیریت شهری عنوان کند. شهر همانند یک موجود زنده یا سیستمی با سلسله مراتب پیچیده است به همین خاطر فعالیت های شهری بر همه ابعاد اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی تاثیر می گذارد. بی شک اقتصاد شهری و به تبع آن مدیریت شهری، نقش بسزایی در تحقق یا عدم تحقق هر برنامه ای در سطح ملی دارد. رشد روزافزون جمعیت شهرها، مسایل و مشکلات بسیاری ازجمله آلودگی هوا، بیکاری، توسعه ناموزون و. .. را برای شهرها به وجود آورده است. در الگوهای سنتی، رضایت شغلی از احساسات افراد درباره شغلشان متاثر است. در این الگوها، رضایت یا نارضایتی از شغل به ماهیت شغل محدود نمی شود و انتظارهایی که افراد از شغل خود دارند نیز روی رضایت تاثیرگذار می گذارند. برخی پژوهشگران برای توسعه ابزار خود ازجمله ابزار شاخص توصیف شغل، احساس ها یا واکنش های عاطفی را مبنایی برای تعریف رضایت شغلی انتخاب کردهاند. همچنین، رضایت شغلی به عنوان احساسی کلی درباره شغل اندازه گیری یا اجزا و عناصر سازنده آن سنجیده می شود؛ در این رویکرد علاوه بر رضایت کلی، میزان رضایت از هر جز شغل را اندازه گیری میشود.

Keywords:

کلمات کلیدی: مدیریت شهری , گردشگری , شهر , شهرداری تهران , اقتصاد شهری.

Authors

حسین دامن افشان

پژوهشگر و نویسنده شهرداری تهران - کارشناس مدیریت آموزش های شهروندی دانشگاه علمی کاربردی شهرداری تهران – ایران