فراهم سازی بستر مناسب برای ارتباط بین آموزش شیمی و صنعت در دانشگاه فرهنگیان

Publish Year: 1398
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 26

This Paper With 14 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_CHMD-1-1_001

تاریخ نمایه سازی: 2 آذر 1401

Abstract:

ارتباط دانشگاه و صنعت یکی از شاخص ترین عوامل رسیدن به توسعه محسوب می شود به گونه ای که توسعه جوامع مختلف به میزان بسیار زیادی به ارتباط میان این دو بخش وابسته شده است.  به بیان دیگر، دستیابی به توسعه ملی، توجه به رابطه صنعت و دانشگاه را ایجاب می کند؛ برای دستیابی به اهداف آموزشی نیازمند نیروهای متخصص و کارآمد می باشد. بنابراین دانشگاه فرهنگیان که به تعلیم دانشجو معلمان می پردازد و در نهایت آموزش و پرورش که مسئول پرورش استعداد و خلاقیت دانش آموزان می باشند، باید با برنامه ریزی در بستر مناسب برای ارتباط بین آموزش شیمی و صنعت در برنامه های درسی همت گمارند. جامعه آماری این پژوهش را دانشجو معلمان آموزش شیمی دانشگاه فرهنگیان به تعداد ۱۵۰ نفر تشکیل می دهند. حجم نمونه شامل ۱۰۸ نفر می باشند. نمونه با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای یک مرحله ای انجام گرفت. ابزارهای اندازه گیری پرسشنامه بود که با استفاده از آمار توصیفی (فراوانی و درصد) ، آزمون استنباطی همبستگی پیرسون ، فریدمن و نرم افزارهای آماری متداول مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.  نتایج نشان داد برای ارتباط بین آموزش شیمی و صنعت بهتر است بستر مناسبی برای دانشجومعلمان دانشگاه فرهنگیان فراهم گردد تا ارتباط صنعت با آموزش و پرورش افزایش یابد.

Authors

صدیقه ناظمیان

گروه علوم پایه، دانشگاه فرهنگیان، یزد، ایران