کاربرد قارچ مایکوریز و باکتری آنتاگونیست در بهبود خصوصیات رشدی و افزایش مقاومت به بیماری پژمردگی فوزاریومی در گیاهان گوجه فرنگی

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 148

This Paper With 7 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

NRMPB04_017

تاریخ نمایه سازی: 3 آذر 1401

Abstract:

قارچ Fusarium oxysporum f.sp. lycopersici عامل بیماری پژمردگی فوزاریومی گوجه فرنگی در مزارع و گلخانه های استان آذربایجان شرقی میباشد. در این پژوهش، تاثیر قارچ مایکوریز Glomus versiforme و باکتری آنتاگونیست Bacillus methylotrophicus بر ویژگی های رشدی گیاهان گوجه فرنگی رقم پرایموارلی و تاثیر آنها در مهار بیماری پژمردگی فوزاریومی بررسی گردید. در گیاهان مایکوریزی تلقیح شده با قارچ فوزاریوم، درصد کلنیزه شدن ریشه ها ۳۴/۷ تعیین شد و این میزان با حضور باکتری آنتاگونیست به ۳۹/۵۳ درصد افزایش یافت. بدون حضور قارچ بیمارگر، تیمارهای مایکوریز و باکتری آنتاگونیست به تنهایی یا در ترکیب با یکدیگر توانستند وزن تر و خشک ریشه و اندام های هوایی و قطر ساقه را در مقایسه با شاهد منفی به صورت معنیداری افزایش دهند. در گیاهان تلقیح شده با فوزاریوم نیز وزن تر و خشک ریشه و اندام های هوایی، قطر ساقه و ارتفاع بوته در تیمارهای قارچ مایکوریز و باکتری آنتاگونیست به تن هایی یا در ترکیب با یکدیگر اختلاف معنیداری با شاهد مثبت داشتند. در بین شاخص های رشدی، بیشترین مقدار اغلب در تیمارهای ترکیبی از مایکوریز و باکتری به دست آمد. در بررسی های گلخانه ای، بیشترین میزان کاهش شاخص بیماری در مقایسه با شاهد آلوده در کاربرد توام قارچ مایکوریز و باکتری آنتاگونیست به میزان۸۴/۴۶ درصد مشاهده شد.

Authors

علی ویانی

استادیار، گروه گیاه پزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز