جهانی شدن وتعلیم و تربیت

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 83

This Paper With 17 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ICPE10_022

تاریخ نمایه سازی: 3 آذر 1401

Abstract:

جهانی شدن فرآیندی است که به صورت تدریجی ساختار های سنتی جوامع را در می شکند و نقش ها و ساختار های نوینی را برای جوامع مدرن به ارمغان می آورد.از جمله ساختار هایی که در مسیر این فرآیند باید دچار تغییر وتحولات اساسی و پویا شود ، نظام آموزشی هر کشور است .در این راستا ، مدیران ، سیاستگذاران و برنامه ریزان آموزش و پرورش باید با الزامات و مقتضیات زندگی در جهان آینده آشنای کامل داشته باشند تا بتوانند جهت گیری فعالیت های خود را برای تعلیم و تربیت نسل آینده کشور بر مبنای آن تنظیم کنند.آموزش و پرورش به عنوان یکی از مهم ترین زیر نظام های جامعه در این تغییرات جایگاه و نقش مهمی دارد.از آموزش و پرورش انتظار میرود که از تحولات علمی و تکنولوژی ، همانند سرعت بالای انتقال اطلاعات از طریق شبکه های اینترنتی عقب نماند.در دنیای جهانی شدن اگر با روش و برنامه ریزی صحیح در تعلیم و تربیت تابع تغییرات نشویم ، محکوم به فروپاشی هستیم . جهانیشدن پدیده ی نوینی است که که دنیای امروز را در تمامی ابعاد سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگی با چالش های جدیدی روبه رو ساخته است .در این مقاله سعی شده است تا به پرسش های زیر پاسخ داده شود . ضرورت تحول تعلیم و تربیت در پدیده جهانی شدن به چه اندازه می باشد؟ نقش معلم و متعلم در نظام آموزش جهانی چگونه است وراهکارهای انطباق تعلیم و تربیت با پدیده جهانی شدن چیست ؟ سپس بر مبنای داده های به دست آمده پیشنهادهاو راهکارهای لازم جهت گذار از این مساله به بحث گذاشته می شود.

Authors

هادی احمدی

کارشناسی ارشد فلسفه تعلیم و تربیت

مهدی سلیمانی

کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی