بررسی نقش ذهن آگاهی بر کارکردهای اجرایی و تحمل پریشانی مورد مطالعه: افراد مبتلا به اختلال وسواسی فکری در شهر مهاباد

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 55

This Paper With 11 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ICPE10_042

تاریخ نمایه سازی: 3 آذر 1401

Abstract:

هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش درمان ذهن آگاهی بر کارکردهای اجرایی و تحمل پریشانی ( مورد مطالعه : افراد مبتلا به اختلال وسواسی فکری می با شد، روش این تحقیق از نوع روش تو صیفی – همبستگی بود، جامعه آماری این پژوهش همه بیماران مبتلا به اختلال وسوا سی اجباری شامل ۲۰۰۰ نفر در شهر مها باد بود. طبق آخرین آمار به عمل آمده از کلینیکهای شهر محاسبه گردید که به روش نمونه گیری طبقه ای نسبی و از طریق معاد له کوکران تعداد ۳۰۰ نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. و داده ها با استفاده پرسش نامه های ذهن آگاهی بایر و همکاران (۲۰۰۵) و مقیاس تحمل پریشانی سیمونز و گاهر (۲۰۰۶ )، مقیاس نقش نقایص کارکردهای اجرایی کلیف و برو نرو (۲۰۰۴) و مقیاس علائم اختلال وسواسی- اج باری فوآوهم کاران (۲۰۰۳). جمع آوری شد. داده ها با استفاده از روشهای ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندمتغیری مورد تحلیل قرار گرفتند. یافته ها: نتایج آزمون فرضیات نشان داد که طبق ضرایب به تای بدست آمده مولفه های ذهن آگاهی کار کرد اجرایی و مولفه های تحمل پریشانی بیشترین تاثیر را در اختلال وسواسی اجباری را در بین بیماران داشتند. نتایج آزمون فرضیات در سطح (۰/۰۵>P) به روش رگر سیون نشان داد که این متغیرها توانسته اند که ۳۸ در صد از واریانس اختلال وسواسی اجباری را در بین بیماران مبتلا به اختلال وسواسی اجباری را تبیین کنند نتیجه :گیری به طور کلی میتوان نتیجه گرفت که بین متغیرهای کارکردهای اجرایی ذهن آگاهی و تحمل پریشانی با اختلال وسواسی اجباری رابطه معنیداری وجود دارد.

Keywords:

اختلال وسواسی- جبری ذهن آگاهی تحمل پریشانی , کارکردهای اجرایی

Authors

بفرین آریامنش

کارشناس ارشد روانشناسی تربیتی، دانشگاه پیام نور مهاباد