بررسی اثربخشی درمان ذهن آگاهی ، آموزش تنظیم احساس هیجان و آموزش مهارت های حل مساله بر خلاقیت هیجانی کودکان

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 48

This Paper With 22 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ICPE10_094

تاریخ نمایه سازی: 3 آذر 1401

Abstract:

پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی درمان ذهن آگاهی ، آموزش تنظیم احساس هیجان و آموزش مهارت های حل مساله بر خلاقیت هیجانی کودکان شهر قم صورت پذیرفت .. تعداد کودکان پسرانه ۲۱۲ نفر و دخترانه ۲۱۰ نفر است . طرح پژوهش از نوع آزمایشی با پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل و مرحله پیگیری دو ماهه بود. گروه های آزمایش مداخلات درمانی مربوطه را در طی ۳ ماه به صورت هفته ای یک جلسه ۹۰ دقیقه ای دریافت نمودند. این در حالی است که گروه کنترل این مداخلات روان شناختی را در طول پژوهش دریافت نکرد. پس از جمع آوری پرسشنامه ها و استخراج داده های خام، تجزیه و تحلیل داده های حاصل از این پژوهش توسط نرم افزار SPSS ویرایش ۲۳ با استفاده از روشهای آمار توصیفی و تحلیل واریانس با طرح با اندازه گیری مکرر صورت گرفت . نتایج نشان داد که روش های درمان ذهن آگاهی ، آموزش تنظیم هیجان و آموزش مهارت های حل مساله بر خلاقیت شناختی و هیجانی کودکان تاثیر معنادار دارند. براساس نتایج پژوهش حاضر می توان از درمان ذهن آگاهی ، آموزش تنظیم هیجان، آموزش مهارت های حل مساله در جهت بهبود خلاقیت شناختی و هیجانی کودکان استفاده کرد.

Keywords:

درمان ذهن آگاهی , آموزش تنظیم هیجان , آموزش مهارت های حل مساله , خلاقیت شناختی و هیجانی

Authors

رقیه بهشتی فر

فارغ التحصیل/آموزگار مدرسه