کارکرد حق بر محیط زیست سالم در تضمین سلامت روانی با تاکید بر مولفه هایروانشناسی اجتماعی

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 44

This Paper With 18 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ICPE10_111

تاریخ نمایه سازی: 3 آذر 1401

Abstract:

نقش فرد در جامعه مبتنی بر میزان اثر پذیری وی از محیط اطراف و هسته مرکزی مراودات جمعی او شکل گرفته و توسعه می یابد از این رو تضمین بقای امنیت و سلامت روانی فرد به عنوان یک ضرورت در جامعه جهانی مطرح میباشد اینکه بتوان فرد را در سلامت روانی حفظ کرده و امکان بازپروری روحی و روانی را برای وی تضمین نمود یکی از دغدغه های اصلی جوامع و به ویژه دولتها در عرصه بین المللی است. مولفه های روانشناسی اجتماعی نیز بر تاثیر پذیری مقدماتی فرد از محیط تاکید دارند بر این اساس این نکته کم تر مورد بررسی قرار گرفته است که محیط زیست طبیعی چه تاثیری بر تحقق سلامت روانی فرد در جامعه به همراه دارد. از این رو در این پژوهش که به روش مطالعات کتابخانه ای و استدلال قیاسب تدوین گردیده است ضمن تبوین مولفه های امنیت روانی پایدار مشخص گردید است که محیط زیست سالم و مناطق طبیعی اطراف شهرها در فرایند بازپروری رحی و روانی اشخاص تاثیر گذار باشند به نحویکه فرد با اثر پذیری مثبت از محیط زیست سالم میتواند اثر گذاری و نقش افرینی خود در جامعه را با توسعه همراه سازد از طرف دیگر مشخص گردید که تضمین حق بر محیط زیست سالم به عنوان یکی از عناصر اصلی حقوق بشر بر عهده دولت هاست به نحویکه حقوق بین الملل و سازمانهای بین المللی مانند سازمان بهداشت جهانی بر تقویت آن تاکید ورزیده اند.

Authors

هادی مسعودی فر

گروه حقوق، موسسه آموزش عالی شاندیز، مشهد، ایران

علی منفرد

گروه روانشناسی، دانشکده علوم انسانی و علوم پایه، واحد بجنورد، دانشگاه ازاد اسلامی، بجنورد، ایران