بررسی میزان اخلاق مداری آموزش وپرورش شهرستان بابل از دیدگاه معلمان و مدیران مدارس

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 45

This Paper With 19 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ICPE10_154

تاریخ نمایه سازی: 3 آذر 1401

Abstract:

هدف پژوهش حاضر بررسی مطالعه میزان اخلاق مداری آموزش و پرورش شهرستان بابل از دیدگاه معلمان و مدیران مدارس شهرستان بابل میباشد پژوهش حاضر با توجه به هدف کاربردی و با توجه به نحوه گردآوری داده ها از نوع تحقیقات توصیفی - همبستگی محسوب می شود. جامعه آماری پژوهش شامل تمام معلمان و مدیران دوره های ابتدایی و متوسطه اول و دوم ۳۱۰۰ نفر شهرستان بابل در سال تحصیلی ۰۱-۱۴۰۰ بودند که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای ۲۰۰ نفر به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند همه معلمان نمونه پژوهش پرسشنامه را تکمیل کردند. برای بررسی پایایی این ابزارها از آلفای کرونباخ (۰.۹۲۹) استفاده شد. ابزار مورد استفاده این پژوهش، مقیاس اخلاق مداری است که پس از محاسبه روایی و پایایی آن بین نمونه توزیع و جمع آوری شد. داده ها توسط نرم افزارهای SPSS و با روشهای آماری ناپارامتریک آزمون نسبت دو جمله ای آزمون یومن ویتنی کروسکال والیس تحلیل گردیدند. یافته ها نشان داد که میزان اخلاق مداری سازمان آموزش و پرورش شهرستان بابل بالاتر از میانگین نمیباشد و از نظر معلمان و مدیران از نظر جنسیت سوابق کاری و تحصیلات آنان در میزان اخلاق مداری تفاوت معناداری وجود ندارد.

Keywords:

اخلاق , مدار سازمان آموزش و پرورش , معلمان

Authors

زهرا قاسمیان دستجردی

دانشجو دکتری ارشد مدیریت آموزشی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران. تهران. ایران