بررسی رابطه شایسته سالاری و توانمندسازی کارکنان با لحاظ نمودن نقش میانجی جو سازمانی (مطالعه موردی: کارکنان آموزش و پرورش شهرستان بوکان)

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 42

This Paper With 14 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ICPE10_166

تاریخ نمایه سازی: 3 آذر 1401

Abstract:

این پژوهش با هدف بررسی رابطه شایسته سالاری و توانمندسازی کارکنان با لحاظ نمودن نقش میانجی جو سازمانی (مطالعه موردی: کارکنان آموزش و پرورش شهرستان بوکان) انجام پذیرفت . این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی - همبستگی است . جامعه تحقیق کارکنان آموزش و پرورش شهر بوکان به تعداد ۴۰۰ نفر بود که به روش تصادفی ساده ۱۹۶ نفر را به عنوان نمونه انتخاب شدند. در این پژوهش از ابزار پرسشنامه توانمندسازی وتن و کامرون، پرسشنامه شایسته سالاری مقیمی ، پرسشنامه جو سازمانی هاپین و کرافت استفاده شده است . برای تجزیه و تحلیل یافته ها از نرم افزار SPSS و Smart Pls استفاده شد و از آمارههای میانگین ، انحراف معیار، فراوانی ، ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد. نتایج نشان داد که فرضیه های پژوهش در سطح معنی داری پایین تر از ۰۵/۰ معنی دار بودند و در واقع کلیه فرضیه های پژوهش تایید شدند، و نتایج حاکی از ارتباط شایسته سالاری و جو سازمانی با توانمندسازی کارکنان بود. البته فرضیه سوم مبنی بر تفاوت بین توانمندسازی کارکنان در بین زنان و مردان در سطح معنی داری بالاتر از ۰۵/۰ تایید نشد و این فرضیه یعنی فرضیه سوم پژوهش رد گردید. با توجه به نتایج تحقیق ، پیشنهاد می شود مدیران سازمان آموزش و پرورش به ویژه مدیران شایسته با ایجاد حس تعهد در تربیت و پرورش افراد توانمند اقداماتی انجام دهند. همچنین مدیران آموزش و پرورش با توجه به نتایج این تحقیق تمهیدات لازم را برای پیاده سازی شایسته سالاری انجام دهند.

Authors

سهیلا قاضی نیا

دانشجوی کارشناسی ارشد آموزش و بهسازی منابع انسانی، دانشگاه پیام نور، مرکز بوکان

حسن امین پور

دانشگاه پیام نور – گروه علمی روانشناسی ،دانشجوی کارشناسی ارشد آموزش و بهسازی منابع انسانی، دانشگاه پیام نور، مرکز بوکان

طاهر محبوبی

دانشگاه پیام نور – گروه علمی علوم تربیتی