نگرش مادران نسبت به تزریق واکسن HPV به فرزندان دختر

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 39

This Paper With 9 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ICPE10_232

تاریخ نمایه سازی: 3 آذر 1401

Abstract:

با توجه به اهمیت تزریق واکسن HPV در راستای کاهش مرگ و میرهای ناشی از سرطان دهانه رحم با تزریق بموقع واکسن، این پژوهش با هدف بررسی رابطه تحصیلات و سنوات شغلی مادران با نگرش آنها نسبت به تزریق واکسن HPV به فرزندان دختر انجام شده است برای رسیدن به این هدف از روش پیمایش با استفاده از پرسشنامه مکری و همکاران (۲۰۱۰) در زمینه نگرش نسبت به واکسن HPV استفاده شده است که شامل ۱۶ سوال در ۴ مولفه درک صدمات، درک موانع درک موثر بودن و عدم اطمینان می باشد. نمونه تحقیق شامل ۲۰۰ نفر از زنان شاغل در مراکز بهداشتی شهر مشهد بوده است که به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شده اند. دادههای حاصل از پرسشنامه جهت تحلیل وارد نرم افزار Spss گردید و نتایج حاصل از دادهها مورد تحلیل قرار گرفت. یافتههای تحقیق نشان می دهد میان تحصیلات مادران و نگرش ایشان به تزریق واکسن رابطه معکوس معناداری وجود دارد. هر چه تحصیلات مادران بالاتر باشد به دلیل ترس از عوارض ،اجتماعی میزان پذیرش واکسن برای دخترانشان کمتر میشود همچنین میان سالهای خدمت مادران و نگرش ایشان به تزریق واکسن رابطه مثبت معنادارای وجود دارد به این معنا که هر چه سالهای خدمت مادران بالاتر می رود و به صورت تجربی با پدیدههای بهداشتی آشنا شوند نگرش مثبتی به تزریق واکسن دارند.

Authors

افسانه توسلی

هیات علمی گروه مطالعات زنان و خانواده، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی دانشگاه الزهرا، تهران، ایران

جلیله مصباحی خورزاد

کارشناسی ارشد مطالعات زنان وخانواده، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران.

ملیحه عابدی

کارشناسی ارشد پژوهش علوم اجتماعی، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران.