ابعاد برنامه درسی چندفرهنگی در اموزش دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 259

This Paper With 17 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ICPE10_241

تاریخ نمایه سازی: 3 آذر 1401

Abstract:

در دانشگاه پیام نور پذیرش دانشجویان از سراسر کشور است بنابراین دانشجویان با فرهنگ های مختلف حضور دارند و از طرفی فارغ التحصیلان رشته ی برنامه ریزی درسی در آینده از مجریان و برنامه ریزان نظام آموزشی محسوب می شوند بنابراین میزان شناخت و توجه به موضوع برنامه درسی چندفرهنگی در میزان استفاده از ان در هنگام تدریس و یا برنامه های اموزشی نظام آموزش بسیار موثر است . از طرفی با شیوع ویروس کووید ۱۹، دانشگاه ها آموزش الکترونیکی را در پیش گرفته اند و نظام آموزش با شرایط حاد و متغیری روبرو شد و برنامه ریزی های آموزشی به سمت متمرکز شدن پیش رفت در حالی که زیرساخت های لازم برای پرداختن به این نوع آموزش به طور کافی و مناسب فراهم نبود توجه به اهمیت برنامه درسی چندفرهنگی تا حدودی مغفول ماند چه بسا که ادامه این شرایط ممکن است سبب رویگردانی و کاهش انگیزه تحصیلی دانشجویان و همچنین افت یادگیری دانشجویان با فرهنگ های مختلف گردد بنابراین پژوهش حاضر در صدد بررسی میزان توجه اساتید علوم تربیتی به ابعاد برنامه درسی چندفرهنگی در طول آموزش الکترونیک در دوران همه گیری کووید ۱۹ است . این پژوهش توصیفی - پیمایشی با جامعه آماری اساتید علوم تربیتی استان تهران به تعداد ۱۹۰ نفر با نمونه ۱۲۷ نفر به شیوه نمونه گیری تصادفی ساده انجام شد. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه ی استاندارد با تایید روایی صوری و پایایی ۸۷/۰ بود. یافته ها نشان داد استفاده اساتید از بعد ادغام محتوا و پداگوژی عدالت در حد زیاد و برای ابعاد کاهش پیش داوری و بعد تقویت فرهنگ دانشگاه و ساختار اجتماعی ساخت دانش در حد متوسط بوده است . با توجه به یافته ها، اساتید لازم است که به ابعاد کاهش پیش داوری، تقویت فرهنگ دانشگاه و ساختار اجتماعی ، ساخت دانش توجه بیشتری در اموزش الکترونیک داشته باند از جمله ی اقدامات افزایش مشارکت دانشجوها و خانواده ها و سازمان های مربوطه و تصویب سیاست های برنامه درسی چندفرهنگی است .

Keywords:

ابعاد برنامه درسی چندفرهنگی , آموزش الکترونیکی , کووید ۱۹ , رشته علوم تربیتی

Authors

زهرا افشار

دانشجوی کارشناسی ارشد علوم تربیتی-برنامه ریزی درسی، دانشگاه پیام نور واحد پردیس. تهران،ایران

الهام پیرایی

دانشجوی کارشناسی ارشد علوم تربیتی-برنامه ریزی درسی، دانشگاه پیام نور واحد تهران جنوب. تهران، ایران

فاطمه پورعیسی اطاقوری

دانشجوی کارشناسی ارشد علوم تربیتی- مدیریت آموزشی، دانشگاه پیام نور واحد تهران جنوب. تهران. ایران