مطالعه تغییرات سالانه کیفیت آب در پایین دست رودخانه بهمنشیر بر اساس شاخصIRWQI و شاخص liou

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 689

This Paper With 12 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

WDWMR06_029

تاریخ نمایه سازی: 3 آذر 1401

Abstract:

مطالعات زیستی و بوم شناختی منابع آب از مباحث اساسی در تحقیق و بررسیهای علمی مربوط به منابع آب است. شناسایی ویژگیهای هر اکوسیستم، موجودات زنده و فاکتورهای محیط زیستی حاکم بر آن، گام نخست این مطالعات محسوب میشود. کیفیت آب رودخانه ها میتواند کمک شایانی به مدیریت و برنامه ریزی منابع آب کند. این مطالعه به منظور بررسی کیفیت آب رودخانه بهمنشیر با استفاده از شاخص کیفیت آب های سطحی ایران شاخص Liou و IRWQISC انجام شده است . با توجه به اهمیت رودخانه بهمنشیر به عنوان منبع تامین کننده آب کشاورزی ، ارزیابی کیفیت آب این رودخانه ضروری بنظر میرسید. در این مطالعه از آب رودخانه بهمنشیر در ۶ ایستگاه مختلف در یک دوره یکساله نمونهبرداری شد. سپس به منظور استفاده از شاخص کیفی IRWQISC میزان برخی از پارامترهای فیزیکوشیمایی و میکروبی در این دوره یکساله اندازه گیری شد. پس از محاسبه میزان شاخص برای هر ایستگاه، تغییرات آن در طول رودخانه مطالعه گردید. فاکتورهای نیترات ، اکسیژن محلول، هدایت الکتریکی، سختی و pH آب، کلیفرم مدفوعی، فسفات، BOD۵، COD اندازه گیری شد و شاخص IRWQISC با استفاده از آنها محاسبه گردید. نتایج این تحقیق نشانداد که براساس شاخص IRWQISCآب رودخانه بهمنشیر در رده کیفی نسبتا بد قرار میگیردکه میتوان نامناسب بودن کیفیت آن را با توجه به EC به اثرات جزر و مد رودخانه بهمنشیر نسبت داد .همچنین میزان شاخص IRWQISC در جهت جریان از بالادست به سمت خروجی حوزه کاهش مییابد که بیانگر کاهش کیفت آب رودخانه است.مقدار عددی شاخص Liou نیز در همه ماه های سال و همه فصول مشاهده شد که کیفیت آب در رده نسبتا آلوده قرار می گیرد. این مطالعه نشان داد که حفظ کیفیت آب رودخانه بهمنشیر نیازمند یک مدیریت دقیق و همه جانبه است.

Authors

محسن جعفری

کارشناسی میکروبیولوژی ، شرکت کاوش تراز نیرو ، اهواز

فاطمه قلمباز

دکتری شیمی آلی، شرکت کاوش تراز نیرو ، اهواز

الهام فانی

کارشناسی ارشد فیزیک اتمی، شرکت کاوش تراز نیرو ، اهواز

حمزه عباسی مکوند

کارشناسی مهندسی کشاورزی، شرکت کاوش تراز نیرو ، اهواز

مهدی هنربخش

کارشناسی عمران آب و فاضلاب، شرکت کاوش تراز نیرو ، اهواز