بررسی روند تغییرات پوشش برف در مناطق غربی ایران

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 172

This Paper With 11 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

WDWMR06_030

تاریخ نمایه سازی: 3 آذر 1401

Abstract:

ناهمواری ها نقش عمده ای در جذب بارش ها، اقلیم محلی و همچنین تغییر ماهیت توده های هوا ایفا می کنند. همچنین این ناهمواریها نقش موثری در شکل گیری بارشها به شکل برف در منطقه دارند . در برخی از موارد منشا بروز سیلاب های مخرب با حجم جریان بیش از ظرفیت رودخانه ها و از سوی دیگر رواناب حاصل از ذوب برف به دلیل نقش تاخیری آن،منبع اصلی تغذیه سفره های آب زیر زمینی است. نوار غربی ایران به خاطر شرایط توپوگرافی وموقعیت جغرافیایی آن یکی از مناطق برفخیز کشور بوده. لذا با توجه به اهمیت موضوع و منطقه مورد مطالعه در این تحقیق پس از جمع آوری آمار و اطلاعات مربوط به روزهای همراه با برف در طول دوره آماری (۱۹۸۹-۲۰۱۸) در سطح پنج ایستگاه کرمانشاه، ایلام، روانسر، خرم آباد، و الیگودرز، به بررسی روند روزهای برفی با استفاده از تکنیکهای تحلیل آماری به تفکیک ماهانه، فصلی و سالانه پرداخته شد، و جهت آشکارسازی روند تغییرات سالانه روزهای برفی، آزمون تعیین روند من- کندال مورد بررسی قرار گرفت.نتایج حاصل از تحلیل روند روزهای برفی بصورت ماهانه و سالانه نشان داد که در منطقه مورد مطالعه روند کاهشی و یا افزایشی منظمی در سریهای ماهانه و سالانه مشاهده نشده است؛ اما آنچه مشخص است این است که روزهای برفی در طول دوره ی آماری مورد مطالعه تغییر کرده است. این تغییر در برخی از سری های زمانی ماهانه و سالانه و برخی ایستگاه ها از نوع نوسانات کوتاه مدت و در برخی دیگر، از نوع تغییرات دارای روند معنیدار میباشد. در مجموع بر اساس نتایج حاصل از بررسی روند تغییرات روزهای برفی در نواحی غربی کشور میتوان اظهار داشت که روزهای برفی در منطقه مورد مطالعه دارای روند کاهشی است که این روند کاهشی در برخی ایستگاه ها و برخی سریها (ماه ژانویه و سری سالانه)، در سطح اطمینان ۹۵ درصد معنیدار شده است.

Authors

مسلم صیدی شاهیوندی

دکتری آب و هواشناسی

کمال امیدوار

استاد آب و هواشناسی دانشگاه یزد

غلامعلی مظفری

دانشیار آب و هواشناسی دانشگاه یزد

احمد مزیدی

دانشیار آب و هواشناسی دانشگاه یزد