تحلیل و ارزیابی سطح خوانایی کتاب کار و فناوری پایه ششم ابتدایی بر اساس فرمول خوانایی مک لافلین

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 37

This Paper With 7 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

CFTP08_2194

تاریخ نمایه سازی: 4 آذر 1401

Abstract:

این پژوهش با هدف تحلیل و ارزیابی سطح خوانایی کتاب کار و فناوری پایه ششم ابتدایی بر اساس فرمول خوانایی مک لافلین انجام شده است. نمونه تحقیق شامل سه نمونه ده جمله ای تصادفی از بخشهای ،ابتدایی وسط و انتهایی کتاب است.پژوهش حاضر یک پژوهش عینی کمی است که با روش توصیفی و شاخص خوانایی لافلین انجام شده است. تجزیه و تحلیل اطلاعات نشان داد که سطح کلاسی و سطح سنی کتاب کار و فناوری پایه ششم ابتدایی مناسب سن و پایه کلاسی دانش آموزان آن پایه نیست. عمده ترین نتایج به دست آمده از این ،پژوهش حاکی از آن است که سطح خوانایی کتاب کار و فناوری پایه ششم ابتدایی متناسب با سن دانش آموزان آن پایه نیست و باید اصلاح گردد.

Keywords:

تحلیل سطح , خوانایی , لافلین کار و , فناوری پایه ششم ابتدایی

Authors

محمدامین ودادیان

دانشجوی کارشناسی پیوسته آموزش ،ابتدایی دانشگاه فرهنگیان واحد شهید مطهری شیراز