ارتباط تفکیک پسماند با فرهنگ شهروندان در مدیریت شهری

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 85

This Paper With 18 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

CEIM01_170

تاریخ نمایه سازی: 5 آذر 1401

Abstract:

تولید مواد زاید چه به صورت جامد و یا مایع، هدیه تمدن جامعه بشر به جهان است. مواد زاید شهر همچون کالاها و مواد با دوام، بی دوام، ظروف و مواد بسته بندی ها، دورریزهای غذایی، شاخ و برگ زاید درختان و دیگر مواد آلی و غیر آلی دور ریز شده در مناطق مسکونی، تجار ،آموزشی، و صنعتی می باشد. امروزه حجم بسیار زیاد از زباله ها و پسماندها جامد را مواد غیر قابل بازگشت به طبیعت تشکیل می دهد که با رهاساز درطبیعت ممکن است تا صدها سال به همان شکل باقی بماند. متاسفانه انسان با یگانه محیط زیست خود بسیار بیرحمانه روبرو شده، منابع آنرا به دست آلودگی می سپارد. در محیط زیست انسان به-طور مستقیم و غیر مستقیم به آن وابسته و فعالیت ها او در ارتباط با آن قرار دارد. در جوامع شهر میزان زیاد زباله ها تولید نتیجه فعالیت ها گسترده انسان بوده و مهواد زاید جامد به صورت چالش بزرگ، جوامع شهر را در برگرفته است. از طرف دیگر محدودیت مواد و منابع زمیهن به دلیل رشد جمعیت و بهره بردار ها بی رویه مشخصتر شده و دریافتند مدیریت رایج زباله سهوز و دفن زباله در زمین اثرات زیانبار قابل توجهی چون نگرانی ها بهداشتی و زیست محیطی، کاهش ظرفیت مکانها دفن و شرایط مختلف قانونی و سیاسی بر مجموعه مدیریت مواد زاید شهر به همراه داشته است.

Keywords:

کلمات کلیدی: مدیریت شهری , فرهنگ شهری , تفکیک , پسماند.

Authors

علیرضا پوریزدان خواه

پژوهشگر و نویسنده شهرداری تهران - کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی – ایران