بررسی رابطه بین ساختار سازمانی و سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم در سازمان تامین اجتماعی استان کردستان

Publish Year: 1400
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 75

This Paper With 14 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_SMTC-3-12_002

تاریخ نمایه سازی: 6 آذر 1401

Abstract:

هدف این پژوهش شناسایی رابطه بین ساختار سازمانی و سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم بود. روش پژوهش، بر مبنای هدف کاربردی و بر مبنای جمع آوری داده­ها توصیفی و از نوع تحلیل همبستگی است. جامعه آماری پژوهش حاضر را کلیه کارکنان سازمان تامین اجتماعی شهرستان سنندج تشکیل دادند که در زمان انجام پژوهش تعداد آنان برابر با ۲۸۵ نفر بوده است و به روش نمونه­گیری تصادفی ساده، تعداد ۱۶۴ نفر به­عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار جمع­آوری داده­ها، پرسشنامه بود که روایی و پایایی آن ها به اثبات رسید. در پژوهش حاضر تمامی روابط براساس نتایج آزمون فرضیات پژوهش تایید شدند. به­عبارت دیگر، بین ساختار سازمانی و سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.  

Keywords:

ساختار سازمانی , سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم , سازمان تامین اجتماعی شهرستان سنندج

Authors

انور مرادی

کارشناس امور و وصول حق بیمه سازمان تامین اجتماعی استان کردستان