بررسی تاثیر تعهد سازمانی بر سلامت اداری با تاکید بر نقش تعدیل گری اشتیاق شغلی در استانداری خراسان شمالی

Publish Year: 1400
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 42

This Paper With 15 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_SMTC-3-12_003

تاریخ نمایه سازی: 6 آذر 1401

Abstract:

امروزه سازمان­ها به خوبی دریافته­ اند که موفقیت در اقتصاد پیچیده جهانی و نیز ماندگاری در محیط رقابتی کسب وکار، نیازمند بهترین نیروی انسانی است. پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر تعهد سازمانی بر سلامت اداری با تاکید بر نقش تعدیل­گری اشتیاق شغلی صورت گرفته است. این پژوهش، به لحاظ هدف کاربردی و روش انجام توصیفی بوده است، نمونه مورد بررسی ۱۷۰ نفر از کارکنان استانداری خراسان شمالی در نظر گرفته شده اند. روش گردآوری اطلاعات کتابخانه­ای بوده و داده­ها از طریق ابزار پرسشنامه جمع­آوری گردیده است. بدین­ترتیب برای سنجش تعهد سازمانی از پرسشنامه آلن و می یر (۱۹۹۰) برای سنجش اشتیاق شغلی از پرسشنامه اترخت (۲۰۰۳) و برای سنجش سلامت اداری از پرسشنامه مک کاسکر (۲۰۰۶) استفاده شده است. داده ­های حاصل از پرسشنامه با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون و رگرسیون مورد تحلیل قرار گرفتند. بزرگترین ضریب همبستگی، مربوط به رابطه بین متغیرهای اشتیاق شغلی و سلامت اداری و به میزان ۷۹۸/۰. است. یافته ­های پژوهش نشان­ دهنده تایید تاثیر تعهد سازمانی و اشتیاق شغلی بر سلامت اداری کارکنان در استانداری خراسان شمالی است.  

Authors

نرگس جواهری

سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان شمالی