بررسی و تحلیل رابطه عوامل اجتماعی و فرهنگی با میزان نشاط اجتماعی در بین شهروندانشهرهای قائن و فردوس

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 232

This Paper With 32 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ICLP08_164

تاریخ نمایه سازی: 8 آذر 1401

Abstract:

امروزه نشاط اجتماعی یکی از مهم ترین نیازهای جوامع بشری است چرا که شهروندان به ویژه ساکنین کلان شهرها فرصتکمتری برای اندیشیدن به خود و نیازهایشان دارند و به شدت مستعد افسردگی اند. نشاط اجتماعی یا شادمانی به عنوان یکپیامد مهم در احساس رضایت شغلی و خوشبختی انسان مطرح است لذا ضرورت و اهمیت پژوهش حاضر این است که درحد توان با رویکردی علمی در پی زدودن دلسردی ها و غم زدگیها گردد و با بالا بردن زمینه های نشاط و شادابی، موجبپیشرفت حس نشاط و جلوگیری از آسیب های اجتماعی در بین شهروندان شود. پژوهش حاضر ازنوع علمی پژوهشی و باهدف شناسایی میزان نشاط اجتماعی در بین شهروندان شهر قائن و فردوس و تعیین رابطه عدالت و همبستگی اجتماعی ووضعیت نشاط در بین شهروندان این دو شهر می باشد.نتیجه آزمونها نشان میدهد تفاوت شاغل و غیر شاغل در ارتباط بانشاط اجتماعی، معنی دار است. افرادی که شاغل هستند نشاط بیشتری دارند. عدالت اجتماعی رابطه معناداری با نشاطاجتماعی دارد. این رابطه قوی و مستقیم است؛ بدین معنی که با افزایش عدالت اجتماعی، میزان نشاط اجتماعی در افرادافزایش می یابد.میزان نشاط اجتماعی ۳۹.۳ درصد از پاسخگویان بالا و ۶۰.۷ درصد متوسط بوده است. این آمار نشانمیدهد که بیش از نیمی از شهروندان شهرهای قائن و فردوس دارای نشاط اجتماعی متوسط هستند و هیچکدام از آن هادر سطح پایین، نشاط ندارند. آزمون های اسپیرمن نشان دادند، بین شاخص عوامل اجتماعی- فرهنگی )عدالت اجتماعی،همبستگی اجتماعی، میزان استفاده از امکانات تفریحی و ارتباطی، وضعیت خانوادگی، پایگاه اجتماعی- اقتصادی( با نشاطاجتماعی از نظر آماری رابطه معنادار و مستقیم وجود دارد.

Authors

سجاد رضاپور

دانش آموخته مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی تهران

علی اکبر زارعی

دانش آموخته ارشد جمعیت شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی-دبیر علوم اجتماعی