بررسی فعالیت کاهندگی چربی خون و خواص آنتی اکسیدانی عصاره های اتانولی میوه های مورد، عناب وگل ریواس حاوی ترکیبات آنتراکینون در رت های نر نژاد ویستار

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 176

This Paper With 10 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

DPCONF05_132

تاریخ نمایه سازی: 8 آذر 1401

Abstract:

پایین بودن میزان لیپیدهای خون باعث کاهش بیماری های قلبی عروقی می شود .دراین مقاله ، عصاره های اتانولی میوه های مورد، عنابوگل ریواس حاوی ترکیبات آنتراکینونی بر پروفایل لیپیدی،میزان فعالیت آنزیم سیترات لیاز کبدی ،تغییرات بیوشیمیائی و بافتی کبد در موشهای صحرایی نر نژاد ویستار دریافت کننده رژیم غذایی غنی از کلسترول بررسی شد.آزمون غربالگری جهت بررسی ترکیبات آنترکینون وفعالیت آنتی اکسیدانی انجام شد که از بین آنها ریواس انتخاب گردید. برای بررسی تاثیر کاهندگی گیاه بر روی نمونه های سرمی اندازهگیری پروفایل چربی ، مارکرهای کبدی , قند و اوره ، اسید اوریک ، مالون دی الدهید و پتانسیل آنتی اکسیدانی تام سرم صورت گرفت.جهت مقایسه کلی داده ها از آنالیز واریانس یک طرفه و پس آزمون توکی استفاده گردید, سطح معنی داری p<۰.۰۵ در نظر گرفته شد.

Authors

فاطمه غلامی

دکترای فیزیولوژی جانوری،گروه میکروبیولوژی، دانشگاه ازاد اسلامی، واحد گچساران . گچساران، ایران