ارزیابی تنوع و گروه گونه های کارکردی به عنوان یکی از شاخص های تنوع زیستی در پاسخ به گرادیان ارتفاعی (مطالعه موردی: مرتع چشمه سرخو، راور کرمان)

Publish Year: 1398
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 32

This Paper With 13 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JESJ-45-2_009

تاریخ نمایه سازی: 9 آذر 1401

Abstract:

هدف از تحقیق حاضر بررسی گروه گونه ها و تنوع کارکردی گیاهان در طول گرادیان ارتفاعی به منظور اعمال مدیریت منطبق با شرایط اکولوژیک مرتع چشمه سرخو شهرستان راور است. برای این منظور، ۱۲ نقطه ارتفاعی به فاصله ۱۰۰ متر از هم در نظر گرفته شد و در هر نقطه، در راستای ترانسکتی عمود بر جهت شیب، ۵ پلات نمونه برداری مستقر شد. در مجموع ۶۰ پلات برداشت شد. ۲ صفت کار کردی شامل ارتفاع گیاه، فرم رویشی به طور مستقیم در پلات ها اندازه گیری شد و ۴ صفت دیگر شامل نوع تکثیر، طول عمر، فرم زندگی و نوع تثبیت نیتروژن از منابع گردآوری شد. سپس شاخص های تنوع کارکردی با کمک نرم افزار FDiversity تجزیه و تحلیل شدند و گروه گونه های کارکردی نیز استخراج شدند. برای بررسی روابط شاخص های کارکرد با عامل ارتفاع از سطح دریا از آزمون ANOVA و رگرسیون های غیرخطی استفاده شد. نتایج نشان داد که بین شاخص های یکنواختی کارکرد، غنای کارکردی و یکنواختی گونه ای با ارتفاع رابطه معنی داری وجود نداشت و پنج شاخص دیگر رابطه معنی داری با ارتفاع نشان دادند. شش گروه گونه کارکردی در منطقه شناسایی شدند. ارتفاع گیاهان بین گروه-های کارکردی دارای اختلاف معنی داری با یکدیگر بودند، اما فراوانی گیاهان اختلاف معنی داری با یکدیگر نداشتند.

Keywords:

Authors

زینب جعفریان

گروه مرتعداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، ایران

مژده دهقان

گروه مرتعداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، ایران

فرهاد برجسته

اداره منابع طبیعی و آبخیزداری کرمان، کرمان، ایران

منصوره کارگر

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان البرز، کرج، ایران